ผลการนำเสนอโปสเตอร์ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11

งานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน หรือ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา มีผลการประกวดตัดสินการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดังนี้

สาขาชีววิทยา

 • รางวัลชนะเลิศ นายกานต์ อิ่มวัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายพชร สิทธิชีวภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวธนภรณ์ เพ็ชร์รื่น มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาเคมี

 • รางวัลชนะเลิศ นางสาวศิริภรณ์ ชัยเมืองชื่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายณัฐวุฒิ ยันตรวัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธฤต เลิศวิริยานุภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาฟิสิกส์และธรณีศาสตร์

 • รางวัลชนะเลิศ นายภานุวัฒน์ ศรีสำราญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายจอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายหริพันธ์ พิลาทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาคณิตศาสตร์

 • รางวัลชนะเลิศ Ms. Norika Narimatsu and Ms. Ayaka Kosai, Kumamoto Prefectural Uto Junior and Senior High School
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายชัชชัย น้อยทับทิม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธเนศ มากโฉม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย

สาขาชีววิทยา

 • นายศิรัช เลิศจินตนาการกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Mizuki Nakamura and Ruixin Zang, Ikeda Junior & Senior High School
 • นายกรณวิชญ์ โอภาสเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นางสาวสิริอร อักษรทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นายศิวัช เรืองเริงกุลฤทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นางสาวธนัชกรณ์ อัศวศรีวรนันท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Aaron James Feliciano, Philippine Science High SChool-Central Luzon Campus
 • นางสาวนวพร ศรีทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นางสาวณัฐธยาน์ ชูติกมลธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นางสาวภัทธิดา คงสมบูรณ์โชค มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาเคมี

 • นางสาวธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นางสาวปุณยาพร พงษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายณุกร เปลี่ยนปาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายอุกฤษ เกเย็น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายไชยอนันต์ พันธุ์ศักดานนท์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • นายนนทรินทร์ รูปสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นางสาวสุจิตรา ตันศรีชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายภัทรพล รอดละมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายงสาวณัฐกาญจน์ พบสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นายชนาธิป ดวงทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาฟิสิกส์และธรณีศาสตร์

 • นายกฤษณะ สระแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายนาวี จรูญโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นายศุภณัฐ สังข์เพ็ชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นายกฤตวัตร พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Linh Hoang Thuy, Hoang To Viet and Kiem Le Ba, Dao Duy Tu High School

สาขาคณิตศาสตร์

 • นางสาวฟองจันทร์ วรรณลุขขี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายสรวิศ เอกนิพิฐสริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวอารียา สิริเศรฐนันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นายณัฐ ธนนิมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 โดยกรรมการอย่างน้อย 2 ท่านต่อโปสเตอร์

 • รูปแบบสื่อ 5 คะแนน (2 องค์ประกอบ)
  • มีสาระสำคัญครบถ้วน
  • สวยงามดึงดูดความสนใจ
 • บุคลิคภาพ 5 คะแนน (3 องค์ประกอบ)
  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  • ใช้ภาษา ท่าทางที่เหมาะสม
  • น้ำเสียง และระดับเสียงที่ใช้ สื่อความได้ชัดเจน
 • ข้อมูลด้านวิชาการ 5 คะแนน (2 องค์ประกอบ)
  • วิธีการดำเนินงานวิจัยถูกต้องและเหมาะสม
  • การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัยเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
 • ความเข้าใจในเนื้อหา 5 คะแนน (2 องค์ประกอบ)
  • เข้าใจเนื้อหา และมีการลำดับหัวข้อชัดเจน
  • ตอบคำถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น
 • การตรงต่อเวลา 0 คะแนน (1 องค์ประกอบ)
  • ใช้เวลาเหมาะสม ตรงตามเวลาที่กำหนด (หากไม่แสดงความรับผิดชอบในหน้าที่ อยู่นำเสนอโปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับการประเมินในด้านอื่น ๆ เลย)

รางวัลการประกวดโปสเตอร์

 • รางวัลชนะเลิศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 • รางวัลชมเชย (10% จากจำนวนโปสเตอร์ในสาขานั้น ๆ)
STT4Youths_11_Honorable_Mention_Prize_20160611

รางวัลชมเชย (แก้วคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล)

นอกจากนี้ยังมีการให้นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้ (แต่ไม่ใช่การประกวด)

 • บุคลิคภาพ 25% (3 องค์ประกอบ)
  • การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ท่าทางเหมาะสม
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว (เป็นธรรมชาติ ไม่พูดแบบท่อง)
  • การพูดมีน้ำเสียงชัดเจน และมีระดับเสียงที่ดึงดูดผู้ฟัง
 • รูปแบบสื่อ 25% (1 องค์ประกอบ)
  • สื่อมีความชัดเจน และดึงดูดความสนใจ (ขนาดอักษรพอเหมาะ การใช้สี และองค์ประกอบโดยรวมของสื่อที่นำเสนอ ภาพประกอบมีแหล่งอ้างอิง)
 • เนื้อหาด้านวิชาการ 25% (3 องค์ประกอบ)
  • หัวข้อวิจัยน่าสนใจและเหมาะสมกับระดับที่ศึกษา
  • การออกแบบการทดลองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
  • การออกแบบโครงงานดี ได้ผลตามเป้าหมาย รวมทั้ง โครงงานมีประโยชน์ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้
 • ความเข้าใจในเนื้อหาและการนำเสนอ 25% (3 องค์ประกอบ)
  • ผู้นำเสนอสามารถอธิบายเนื้อหาและลำดับขั้นตอนให้ผู้ฟังเข้าใจได้ดี
  • ผู้นำเสนอเข้าใจในโครงงานเป็นอย่างดี สามารถตอบคำถามได้กระชับและตรงประเด็น
  • สามารถระบุวัตถุประสงค์ สาระสำคัญของโครงงาน และสรุปผลได้ชัดเจน
 • การตรงต่อเวลา 1 องค์ประกอบ
  • ใช้หักคะแนนจากภาพรวม หากใช้เวลาเกิน 2 นาที = ดี 2-5 นาที = พอใช้ หากเกิน 5 นาที ควรปรับปรุง
 • ข้อเสนอแนะ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง
  • ตามที่กรรมการระบุ

ที่มา: งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เจ้าภาพร่วม)

 

Advertisements

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การนำเสนอ, วทท.เพื่อเยาวชน, เกณฑ์ตัดสิน และติดป้ายกำกับ , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s