DPST Hall of Fame

การเชิดชูเกียรติบัณฑิตโครงการพสวท. สู่หอเกียรติยศ พสวท. (DPST Hall of Fame)

การดำเนินโครงการพสวท.ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2527  เป็นเวลาต่อเนื่อกันมามากกว่า 30 ปี มีบัณฑิตพสวท.ที่สำเร็จการศึกษาระดับปรฺญญาเอกและเข้าปฏิบัติงานทดแทนทุนการศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่อยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศ บัณฑิตดังกล่าวได้สร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวนมาก และมีผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ที่สสวท.พิจารณาแล้วเห็นว่าบัณฑิตพสวท.หลายคนสมควรได้รับการยกย่อและเชิดชูเกียรติจากรึกไว้ในหอเกียรติยศของโครงการพสวท. (DPST Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณของบัณฑิตพสวท. และสร้างขวัญและกำลังใจให้บัณฑิตพสวท. มีความคิดสร้างสรคค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพสูงให้กับสังคมและวงการวิทยาศาสตร์ไทยสืบไป

เกณฑ์การคัดเลือก

การคัดเลือกบัณฑิตพสวท.เพื่อจารึกชื่อใน DPST Hall of Fame จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 โดยคัดเลือกจากบัณฑิตพสวท.ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง และได้รับ:

 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น หรือรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ หรือ
 • รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร ประเทศไทย หรือ
 • รางวัลราะดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับมาตรฐานสากล หรือ
 • การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ หรือ
 • การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเทียบเท่านระดับกรมขึ้นไป เช่น
  • ตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
  • ตำแหน่งคณบดี หรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัย หรือในหน่วยงานของรัฐ

หอเกียรติยศ พสวท. 2561

 • ศ.ดร.จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า (พสวท. รุ่นที่ 2)
 • ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน (พสวท. รุ่นที่ 3)
 • ศ.ดร.ธรรมรัตน์ อารีย์ (พสวท. รุ่นที่ 4)
 • ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ (พสวท. รุ่นที่ 6)
 • ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา (พสวท. รุ่นที่ 11)

หอเกียรติยศ พสวท. 2560

 • ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.รุ่น Y)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการ Center of Excellence for Ecoinformatics (พสวท. รุ่น Z)
 • ศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณ ศาสตราจารย์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พสวท. รุ่น 1)
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา ศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา (พสวท. รุ่น 4)
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พสวท. รุ่น 5)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พสวท. รุ่น 5)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (พสวท. รุ่น 7)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พสวท. รุ่น 9)
 • ศาสตราจารย์ ดร.ยศนันต์ มีมาก ศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยากรคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พสวท. รุ่น 11)

หอเกียรติยศ พสวท. 2559

 • รองศาตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (พสวท. รุ่น 3)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืน สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร อดีตคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พสวท. รุ่น 1)
 • ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยดราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (พสวท. รุ่น X)
 • ศาตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น มหาวิทยาลัยมหิดล (พสวท. รุ่น 2)
 • ศาตราจารย์ ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พสวท. รุ่น 1)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พสวท. รุ่น 5)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พสวท. รุ่น 3)
 • ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อดีตคณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พสวท. รุ่น 1)
 • ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พสวท. รุ่น 2)
 • ศาตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พสวท. รุ่น 3)
 • ศาตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษณ์ สถาบันวิจัยสิริเมธี (พสวท. รุ่น 6)
 • ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา หมาวิทยาลัยนเรศวร (พสวท. รุ่น 2)
 • ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พสวท. รุ่น Y)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ อดีตคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พสวท. รุ่น Y)

dpst_hall_of_fame_2016

ภาพหน้าจอจากเว็บไซต์ของโครงการพสวท.

screenshot_of_dpst_hall_of_fame_official_homepage_2016

http://dpst.ipst.ac.th/index.php/features/dpst-hall-of-fame

 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บัณฑิตโครงการพสวท. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s