ICYS 2018

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.ปลาย เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย

ICYS_2018_Page_1

ข้อมูล

 • ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
 • โพสต์ทางเว็บไซต์ asdpst.wordpress.com วันที่ 3 มกราคม 2561
 • ปิดรับสมัครวันที่ 12 มกราคม 2561
 • ระยะเวลารับสมัคร 16 วัน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มกราคม 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จริง) วันที่ 16 มกราคม 2561 ทางอีเมล์
 • สัมภาษณ์ วันที่ 17 มกราคม 2561
 • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 18 มกราคม 2561
 • อบรมเตรียมความพร้อมในเดือนมีนาคม 2561
 • เข้าร่วมกิจกรรม ICYS 2018 ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2561
 • ดูประกาศเพิ่มเติม (https://photos.app.goo.gl/FuLocxslsr2fXD352)

เกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกรอบแรก (ในวงเล็บแสดงน้ำหนักคะแนนหัวข้อต่าง ๆ)

 • 1. การได้รับรางวัลของโครงงาน (X 2)
  • 1.1 โครงงานได้รับรางวัลระดับนานาชาติ (3 คะแนน)
  • 1.2 โครงงานได้รับรางวัลระดับประเทศ (2 คะแนน)
  • 1.3 โครงงานได้รับรางวัลระดับจังหวัด อำเภอ หรือการแข่งขันระหว่างโรงเรียน (1 คะแนน)
  • 1.4 โครงงานไม่ได้รับรางวัลใด ๆ หรือไม่สามารถระบุประเภทรางวัล (0 คะแนน)
 • 2. ความคิดสร้างสรรค์ในการทำโครงงาน (X 5)
  • 2.1 โครงการที่ศึกษาเป็นโครงงานที่วิเคราะห์ อธิบายเหตุและผลในประเด็นใหม่/น่าสนใจ หรือท้าทาย (3 คะแนน)
  • 2.2 โครงงานเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เคยมีคนศึกษามาแล้ว แต่มีประเด็นที่น่าสนใจ (2 คะแนน)
  • 2.3 โครงงานเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปที่ถูกศึกษาอย่างกว้างขวาง เป็นการทำการทดลองซ้ำ/การดำเนินการค้นหาคำตอบแบบเดิม ๆ เพื่อหาคำตอบเดิม และไม่มีประเด็นใหม่ที่น่าสนใจ (1 คะแนน)
  • 2.4 โครงงานเป็นการทดลองซ้ำเพื่อหาคำตอบเดิมแต่ไม่มีการให้เหตุผลที่น่าสนใจในการทำการทดลอง โครงงานไม่มีความน่าสนใจ ไม่มีความใหม่ ไม่สมเหตุสมผลในการทำโครงงาน (0 คะแนน)
 • 3. วัตถุประสงค์โครงงาน (X 3)
  • 3.1 วัตถุประสงค์โครงงานชัดเจน สอดคล้องกับตัวแปร/สิ่งที่ศึกษา วิธีการดำเนินการทดลอง/พิสูจน์/ทดสอบ/ตรวจสอบ การสรุปผลการทดลอง และการอภิปรายผล (2 คะแนน)
  • 3.2 วัตถุประสงค์โครงงานไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับตัวแปร/สิ่งที่ศึกษา วิธีการดำเนินการทดลอง/พิสูจน์/ทดสอบ/ตรวจสอบ การสรุปผลการทดลอง และการอภิปรายผลการทดลอง ในบางประเด็น (1 คะแนน)
  • 3.3 วัตถุประสงค์โครงงานไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม ไม่ตรงประเด็นการทดลอง/พิสูจน์/ทดสอบ/ตรวจสอบ (0 คะแนน)
 • 4. วิธีการดำเนินการทดลอง (X 4)
  • 4.1 วิธีการดำเนินการทดลองใช้วิธีการทดลอง/ตรวจสอบ/การพิสูจน์ที่มีความแปลกใหม่ หรือประยุกต์/สร้างวิธีการทดสอบ/พิสูจน์ ในแง่มุมใหม่ ๆ หรือไม่มีใครศึกษามาก่อน (3 คะแนน)
  • 4.2 วิธีการดำเนินการทดลองเป็นการใช้วิธีการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์เดิม แต่มีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนวิธีการ ทดลอง/ทดสอบ/ตรวจสอบ/พิสูจน์ น่าสนใจ (2 คะแนน)
  • 4.3 วิธีการดำเนินการทดลองเป็นการใช้วิธีการทดลอง/ทดสอบ/ตรวจสอบ/พิสูจน์เดิม แต่สามารถตอบวัตถุประสงค์การทดลอง/ทดสอบ/ตรวจสอบ/พิสูจน์ ได้ (1 คะแนน)
  • 4.4 วิธีการดำเนินการทดลอง/ทดสอบ/ตรวจสอบ/พิสูจน์ ไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง (0 คะแนน)
 • 5. ความถูกต้องของวิธีดำเนินการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ (X 3)
  • 5.1 วิธีดำเนินการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ เหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้องกับโครงงาน (2 คะแนน)
  • 5.2 วิธีดำเนินการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ มีความเหมาะสมแต่ยังไม่รัดกุม ขาดความชัดเจน/ถูกต้องในบางส่วน (1 คะแนน)
  • 5.3 วิธีดำเนินการทดลองไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม (0 คะแนน)
 • 6. ผลการดำเนินการทดลอง (X 3)
  • 6.1 ผลการทดลองสร้างองค์ความรู้ สูตร หรือข้อค้นพบใหม่ ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การทำโครงงาน (2 คะแนน)
  • 6.2 ผลการทดลองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การทำโครงงาน แต่ขาดความครบถ้วน ชัดเจนในบางประเด็น (1 คะแนน)
  • 6.3 ผลการทดลองไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การทำโครงงาน (0 คะแนน)
 • 7. รูปแบบการนำเสนอผลการทำลอง (x 1)
  • 7.1 รูปแบบการนำเสนอผลการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ ถูกต้อง เหมาะสม เข้าใจง่าย (2 คะแนน)
  • 7.2 รูปแบบการนำเสนอผลการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ ไม่ชัดเจน ไม่สื่อความในบางประเด็น (1 คะแนน)
  • 7.3 รูปแบบการนำเสนอผลการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ ไม่ถูกต้อง (0 คะแนน)
 • 8. การอภิปรายผลการทดลอง (X 3)
  • 8.1 การอภิปรายผลการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ ชัดเจน มีเหตุผลสนับสนุน วิเคราะห์/เสนอประเด็น การต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ หรือวิธีการใหม่ ๆ ในประเด็นที่น่าสนใจ ท้าทาย (3 คะแนน)
  • 8.2 การอภิปรายผลการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ มีการให้เหตุผลสนับสนุน ครอบคลุมประเด็นการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ อย่างถูกต้อง (2 คะแนน)
  • 8.3 การอภิปรายผลการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ มีการให้เหตุผลสนับสนุน ครอบคลุมประเด็นการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ถูกต้องบางประเด็น (1 คะแนน)
  • 8.4 ไม่มีการอภิปรายผล อภิปรายผลไม่ถูกต้อง (0 คะแนน)
 • 9. การเขียนกิตติกรรมประกาศ (X 1)
  • 9.1 เขียนกิตติกรรมประกาศถูกต้องเหมาะสม (1 คะแนน)
  • 9.2 ไม่เขียนกิตติกรรมประกาศ (0 คะแนน)
 • 10. การเขียนบทคัดย่อ (X 2)
  • 10.1 เขียนบทคัดย่อกระชับ ครอบคลุมประเด็นที่จำเป็นครบถ้วน เช่น จุดประสงค์ วิธีการ ผลการทดลองและบทสรุป (2 คะแนน)
  • 10.2 เขียนบทคัดย่อได้ใจความ แต่ขาดความชัดเจนในบางประเด็น (1 คะแนน)
  • 10.3 ไม่เขียนบทคัดย่อ หรือบทคัดย่อไม่ถูกต้อง (0 คะแนน)
 • 11. การเขียนบทความวิจัย (x 3)
  • 11.1 การลำดับเนื้อหา หรือการเขียน สื่อความหมายในการทำโครงงานได้ชัดเจน ถูกต้อง และเข้าใจง่าย (3 คะแนน)
  • 11.2 การลำดับเนื้อหา หรือการเขียน สื่อความหมายในระดับที่พอเข้าใจได้ (2 คะแนน)
  • 11.3 การลำดับเนื้อหา สื่อความหมายไม่ชัดเจน หรือการเขียนมีความสับสน วกวน เข้าใจยาก (1 คะแนน)
  • 11.4 ไม่เขียนบทความวิจัย หรือบทความวิจัยไม่ถูกต้อง (0 คะแนน)
 • 12. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ (X 5)
  • 12.1 เขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยโดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง (4 คะแนน)
  • 12.2 เขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยโดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เข้าใจได้ และใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้องบางส่วน (3 คะแนน)
  • 12.3 เขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยโดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พอเข้าใจได้ และใช้ไวยากรณ์ไม่ค่อยถูกต้อง (2 คะแนน)
  • 12.4 เขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยโดยใช้คำศัพท์ที่ไม่ถูกต้อง และผิดไวยากรณ์มาก (1 คะแนน)
  • 12.5 เขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยโดยใช้คำศัพท์ที่ผิด สื่อความไม่ได้ และไวยากรณ์ผิดเป็นส่วนใหญ่ (0 คะแนน)

ผลการพิจารณาโครงงานรอบที่ 1

Firstround_Result_20180116

รอบที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 6 คน เพื่อร่วมงาน ICYS 2018 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ดำเนินการผ่านระบบ VDO Conference (Google Hangout) ณ จากห้อง Smart Classroom สสวท. (นักเรียนควรใช้หูฟังและไมโครโฟนระหว่างสัมภาษณ์ และมีควรมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ)

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงงานของนักเรียน (30%)
 • ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (30%)
 • การตอบคำถามการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (30%)
 • ความสนใจหรือความรอบรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (10%)

ICYS_2018_Interview

การตัดสินคัดเลือกผู้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมงาน ICYS 2018

 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 • ใช้คะแนนสอบรอบที่ 1 และการสัมภาษณ์รอบที่ 2 ประกอบการจัดทำอันดับ (ranking) ในภาพรวมในความเหมาะสมและโอกาสแข่งขันได้ในเวทีโลกของโครงงานและประเภทของโครงงานประกอบการตัดสินใจ
 • ประกาศผลทีมนักเรียนไทยผู้ได้รับการคัดเลือก 6 คน และสำรองอันดับ 1 และ 2 โดยสสวท. (อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศ)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements
โพสท์ใน ICYS | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

วิสัยทัศน์โครงการพสวท.

น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นการระบุถึงวิสัยทัศน์โครงการพสวท. ที่แปลกใจคือการที่ไปปรากฎอยู่ในหน้าหนึ่งของข่าวประกาศเกี่ยวกับคำถามหรือปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครรับทุนพสวท. ปีการศึกษา 2561

วิสัยทัศน์โครงการ พสวท.

“ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริการใหม่เพิ่มมากขึ้น”

ที่มา: คำถามที่พบบ่อย ประจำปีการศึกษา 2561 (16 พ.ย. 2560)

หากลองค้นหาวิสัยทัศน์ของ พสวท. อาจได้ผลการค้นหาเป็นเว็บไซต์ของโครงการพสวท. ตามศูนย์พสวท.ต่าง ๆ เช่นวิสัยทัศน์ของพสวท. จากศูนย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) มุ่งมั่นให้นักเรียนพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เต็มตามศักยภาพ สามารถใช้ภาษา และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สู่สากล

ที่มา: http://www.hatyaiwit.ac.th/dpst/vision (18 พ.ย. 2560)

ทั้งนี้เปรียบเทียบกับวิสัยทัศน์ของ สสวท. ที่ระบุทางเว็บไซต์

สสวท. เป็นองค์กรหลักของประเทศที่พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ

ที่มา: http://www.ipst.ac.th/index.php/ipst/about-ipst/vision-and-mission (18 พ.ย. 2560)

โพสท์ใน โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ทุนต่างประเทศ 2561

โครงการพสวท. ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในโครงการพสวท. รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัคร

กำหนดการ

 • ประกาศรับสมัคร วันที่ 4 กันยายน 2560
 • ปิดรับสมัคร วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 • จำนวนวันที่รับสมัคร 47 วัน

กำหนดการ ทุนตรี โท เอก ต่างประเทศ

 • รับสมัคร 4 ก.ย. 2560- 20 ต.ค. 2560 (47 วัน)
 • จำนวนทุน 10 ทุน (สาขาละ 2 ทุน)
 • สาขาที่ให้ทุน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา
 • วันสอบข้อเขียน (ที่ สสวท.)
  • 25 พ.ย. 2560 คณิตศาสตร์
  • 26 พ.ย. 2560 เคมี ชีววิทยา
  • 27 พ.ย. 2560 ธรณีวิทยา ฟิสิกส์
 • คณะกรรมการฯ พิจารณาผลสอบข้อเขียน วันที่ 22 ธ.ค. 2560
 • ประกาศผลข้อเขียน 29 ธ.ค. 2560 (ประกาศจริง วันที่ 5 มกราคม 2561)
 • สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2561
  • 13 มกราคม 2561 (ธรณีและคณิตศาสตร์)
  • 14 มกราคม 2561 (ชีววิทยา)
  • 15 มกราคม 2561 (เคมี)
  • 16 มกราคม 2561 (ฟิสิกส์)
 • ประกาศผลคัดเลือก TBA

กำหนดการ ทุนโท เอก ต่างประเทศ

 • รับสมัคร 4 ก.ย. 2560- 20 ต.ค. 2560 (47 วัน)
 • จำนวนทุน 15 ทุน
 • สาขาที่ให้ทุน คณิตศาสตร์x4 ฟิสิกส์x3 เคมีx3 ชีววิทยาx3 ธรณีวิทยาx2
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 15 ม.ค. 2561
 • วันสอบข้อเขียน (ที่ สสวท.) 24 ก.พ. 2561
 • ประกาศผลข้อเขียน TBA
 • สอบสัมภาษณ์ TBA
 • ประกาศผลคัดเลือก TBA

ทุนเอก ต่างประเทศ

 • รับสมัคร 4 ก.ย. 2560- 20 ต.ค. 2560 (47 วัน)
 • จำนวนทุน 20 ทุน
 • สาขาที่ให้ทุน คณิตศาสตร์x4 ฟิสิกส์x4 เคมีx4 ชีววิทยาx4 ธรณีวิทยาx2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ x2
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 15 ม.ค. 2561
 • วันสอบข้อเขียน (ที่ สสวท.) 24 ก.พ. 2561
 • ประกาศผลข้อเขียน TBA
 • สอบสัมภาษณ์ TBA
 • ประกาศผลคัดเลือก TBA

เปรียบเทียบกับปี 2560

 • เปิดรับสมัครช้ากว่าทุนปี 2560 เป็นเวลา 3 เดือน 18 วัน
 • จำนวนวันในการเปิดรับสมัครน้อยกว่าทุนปี 2560 อยู่ 18 วัน
 • จำนวนทุน ไม่เปลี่ยนแปลง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2560

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตโครงการพสวท. ผศ.ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร (พสวท. รุ่นที่ 14) อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปีพ.ศ. 2560

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท., รางวัล | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

สมัครทุนพสวท. 2561

M4_Admission_2561

เริ่มรับสมัคร 13 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ทางเว็บไซต์ www.dpstcenter.org

กำหนดการ

 • รับสมัคร: วันที่ 13 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน: ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
 • วันสอบข้อเขียน: วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0900-1500
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
 • กำหนดแจ้งความจำนงเข้าสอบรอบที่ 2 ภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
 • กำหนดสอบรอบที่ 2 ยังไม่ประกาศ
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน พสวท. ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ภายในเดือนเมษายน 2561

การสนับสนุนทางการศึกษาของโครงการ พสวท. (ตัดมาจากประกาศรับสมัคร)

DPST_Funding_2017

หมายเหตุ

หน้าหน้าจอระบบรับสมัคร พสวท. ออนไลน์ 2560

 

 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนการศึกษา, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท. อุดมศึกษา 2560

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2 ในโครงการพสวท. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

“ศาสตร์ของพ่อ”

กำหนดการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

 • กิจกรรมที่โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

พสวท. ขับเคลื่อนไทย ครั้งที่ 2

งาน “พสวท.” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

 • ติดตั้งบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและโปสเตอร์ DPST Hall of Fame ประจำปี 2560 หน้าห้องวิภาวดีบอลรูม A-B

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

 • 08:00 ลงทะเบียนหน้าห้องวิภาวดีบอลรูม A-B
 • 09:00
  • กล่าวรายงานโดย ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท.
  • มอบเสื้อเกียรติยศแก่บัณฑิต พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้า DPST Hall of Fame ประจำปี 2560 โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A-B
 • 09:30
  • กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ Thailand 4.0” โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องวิภาวดีบอลรูป A-B ดำเนินรายการ โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 10:00 ชมนิทรศศการผลงานวิจัย
 • 10:30
  • การเสวนา หัวข้อ “Landscape of Technology in Thailand” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A-B โดย
   • ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   • รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ดำเนินการเสวนาโดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00
  • แบ่งกลุ่มตามโจทย์วิจัยอุตสาหกรรม Thailand 4.0 หัวข้อ “โจทย์วิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม” จัดกลุ่ม 5 กลุ่ม ตามความสนใจ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการหรือนักวิจัยภาคเอกชน เพื่อวิเคราะห์โจทย์วิจัยร่วมกัน
   • กลุ่มที่ 1 Science for Smart Agriculture ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ดำเนินรายการและเลขานุการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ สามิภักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • กลุ่มที่ 2 Science for Smart Medicine ประธาน ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ผู้ดำเนินรายการและเลขานุการ ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ผลพวก มหาวิทยาลัยมหิดล
   • กลุ่มที่ 3 Science for Smart Digital ประธาน ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินรายการและเลขานุการ อาจารย์ ดร.วรการ นียากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาจารย์ ดร.ธิติ เตชธนพัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • กลุ่มที่ 4 Science for Smart Energy ประธาน ศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์ สถาบันวิทยสิริเมธี ดำเนินรายการและเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.เจษฎา แม่นยำ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
   • กลุ่มที่ 5 Mathematics for Smart Industry ประธาน ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการและเลขานุการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต จีนอนันต์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำรณ เมฆฉาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 14:30 ชมนิทรรศการ
 • 15:00 แบ่งกลุ่ม (ต่อ)
 • 16:30 ชมนิทรรศการ
 • 18:00 รับประทานอาหารเย็นและแสดงความยินดีกับบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้า DPST Hall of Fame ประจำปี 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A-B

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

 • 09:00 นำเสนอประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อย ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C ดำเนินรายการโดย ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • 10:30 ชมนิทรรศการ
 • 11:00 นำเสนอประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ)
 • 12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 นำเสนอประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ)
 • 14:00 พิธีปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สสวท. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C
 • 14:30 รับประทานอาหารว่าง และเดินทางกลับ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท., ประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น