วทท.เพื่อเยาวชน 12

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท.เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา “วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0”

STT4Youths_Banner_2017

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน วทท.เพื่อเยาวชน | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

วีดิโอค่ายพสวท. ม.ปลาย วันที่ 22-28 เมษายน 2560

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

ผลการแข่งขัน ICYS 2017

สสวท.ได้ทำการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย ไปร่วมการประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นานาชาติ (International Conference for Young Scientists: ICYS) ประจำปี ค.ศ. 2017 ที่จัดขึ้นที่เมือง Stuttgard ประเทศเยอรมันนี ระหว่างวันที่ 16-22 เมษายน 2560

ICYS_2017_Website

ICYS 2017 ถือเป็นงานครั้งที่ 24 ซึ่งประเทศไทย โดย สสวท. ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันในปี ค.ศ. 2011

Team_Thailand_ICYS_2017.jpg

ผลการแข่งขัน ICYS 2017

 • การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบบรรยาย (oral presentation)
  • 5 Bronze medals
 • การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบโปสเตอร์ (poster presentation)
  • 1 Silver medal
  • 2 Bronze medals

จำนวนประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ICYS 2017

 • 26 ประเทศ
 • นักเรียน 160 คน
 • อาจารย์ หัวหน้าทีม หรือผู้ดูแล 57 คน

ภาพรวมสถิติการเข้าร่วม ICYS ของประเทศไทย

ICYS_Team_Thailand_Statistics_2017

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ICYS | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ค่ายพสวท. 2560

กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2560 ณ ตำนานป่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้า ม.4 โครงการพสวท. ปีการศึกษา 2560

Screenshot_of_DPSTCenter_20170307

DPSTCenter.org

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เพื่อรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 3. โรงเรียนศรีบุณยานนท์
 4. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
 5. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 6. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
 7. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
 8. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
 9. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
 10. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนการศึกษา, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ค่ายมัธยม ปีการศึกษา 2558

ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุนโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-29 เมษายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโฮมสเตย์ บ้านสวยบนดอยสูง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

mcamp_2558_vdo

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

การคัดเลือกนักเรียนไปร่วมงาน ICYS 2017

icys_20170121_009

การประชุมวิชาการนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ หรือ International Conference of Young Scientists (ICYS) 2017 จะจัดขึ้นที่เมือง Stuttgart ประเทศเยอรมัน สสวท. จึงจัดการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเพื่อส่งไปร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ (โครงงานวิทยาศาสตร์) ในรูปแบบของการบรรยายและแบบโปสเตอร์

กรรมการ

 1. รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 2. ผศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 3. ผศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. ผศ.ดร.สมพิศ สามิภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 7. ดร.อดิศรี เจริญพานิช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 8. ดร.เมธา มีแต้ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. ดร.ณัฐพล อ่อนปาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. ดร.ระวี สุวรรณเดโชไชย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 11. ดร.ดวงเดือน ไชยเวช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 12. ดร.ปริญญา น้อยสา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 13. ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 14. ดร.วิชุกร ภู่ทอง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน (เวอร์ชัน 1)

 1. หัวข้อโครงงาน 5 คะแนน
  • มีความสอดคล้องระหว่างความเป็นมา หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ มีความถูกต้องและสอดคล้องกันทุกส่วน ชื่อเรื่องบ่งบอกถึงเนื้อหา แสดงถึงวัตถุประสงค์ และใช้ภาษาที่ใชัดเจน กระชับและได้ใจความ ดึงดูดความสนใจ
 2. ระเบียบวิธีวิจัย 20 คะแนน
  • ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย วิธีดำเนินการ วิธีวิเคราะห์ และความเหมาะสมของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีความถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์เนื้อเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล มีวิธีดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์เป็นไปตามหลักของวิทยาศาสตร์ มีความเหมาะสมของสถิตจิที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลชัดเจน ภาษาถูกต้อง การจัดวางเนื้อหาส่วนต่าง ๆ มีความเหมาะสม การสรุปมีความชัดเจน
 3. ผลการศึกษาวิจัย 10 คะแนน
  • ผลการศึกษาวิจัยเป็นตามระเบียบวิธีวิจัย (ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามที่คาดไว้) สะท้อนถึงเนื้อหา สรุปรายละเอียดของผลการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 15 คะแนน
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำโครงงาน งานมีความโดดเด่นน่าสนใจ มีการสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น ออกแบบเหมาะสมเชิงคุณภาพ
 5. การนำไปใช้ประโยชน์ 10 คะแนน
  • แสดงให้เห็นถึงความคิดรวบยอด ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์
 6. บุคลิกภาพระหว่างการนำเสนอโครงงาน 10 คะแนน
  • ทักทายผู้ฟังด้วยท่าทางที่เป็นกันเอง มีการแนะนำตนเองที่เหมาะสม ชี้แจงวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนและสอดคล้องกับประเด็นที่นำเสนอ มีความมั่นใจ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย กระตือรือล้น ใช้ภาษาที่สุภาพ เข้าใจงาน ออกเสียง และความดังเหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร
 7. ตอบข้อสักถาม 15 คะแนน
  • รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างสนใจ สื่อสารเชิงวิชาการได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
 8. สื่อที่ใช้ 10 คะแนน
  • รูปแบบของการนำเสนอเหมาะสมกับผู้ฟังและเวลา ดึงดูดความสนใจได้ มีการเรียงลำดับให้เข้าใจง่าย รูปแบบประหยัด มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าสนใจ มีทักษะความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ในการนำเสนอ
 9. เวลา 5 คะแนน
  • ระยะเวลาในการนำเสนอ 7 นาที ไม่รวมเวลาตอบข้อสักถาม หากพูดเกินเวลาหรือเร็วเกินไป -1 คะแนน (1 นาที) หากพูดเกินหรือจบเร็วมาก ๆ -2 คะแนน นักเรียนควรควบคุมให้การนำเสนอเป็นไปตามกำหนดเวลา ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ประเมินความสนใจของผู้ฟัง (เวลาในการตอบคำถามแยกต่างหากอีก 8 นาที รวมเวลานำเสนอ 15 นาที)

เกณฑ์การนำเสนอ (เวอร์ชัน 2)

 • กรรมการประชุมเพื่อตกลงปรับเกณฑ์ (จากเวอร์ชัน 1) เป็นระบบเกรด A B C D
  1. หัวข้อ วัตถุประสงค์ ผล (15)
  2. ระเบียบวิธีวิจัย (15)
  3. ความคิดริเริ่ม การประยุกต์ (25)
  4. บุคลิกภาพ ตอบคำถาม (20)
  5. สื่อนำเสนอและเวลา (15)

จำนวนโครงงานที่เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก

 • สาขา Life Science จำนวน 13 โครงงาน
 • สาขา Physics จำนวน 6 โครงงาน
 • สาขา Computer Science จำนวน 1 โครงงาน
 • สาขา Mathematics จำนวน 4 โครงการ
 • สาขา Environmental Science จำนวน 8 โครงการ

จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือก

 • โครงงานที่ได้รับการคัดเลือกไปร่วมงาน ICYS 2017 จำนวน 6 เรื่อง
 • สำรอง 2 เรื่อง

การประกาศผล

 • ภายในเดือนมกราคม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้แทนประเทศไทยไปร่วมงาน ICYS 2017

 • ต้นเดือนเมษายน (ยังไม่กำหนดวัน)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ICYS | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น