ประชุมสรุปค่ายพสวท. 2558

การประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 0900 ณ ห้องประชุมเดอะรูฟท็อป โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท (31) กรุงเทพมหานคร

2016-06-20-08.25.16.jpg.jpeg

วาระการประชุม

 • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ (ประธานค่ายกล่าวขอบคุณกรรมการและพี่เลี้ยง)
 • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
 • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
  • สรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 และชมวีดิทัศน์
  • สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  • สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  • รายงานความก้าวหน้าการจัดทำหนังสือ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิทย์ -คณิต โดยงบสนับสนุนของมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง
 • ระเบียบวาระที่ 4 การสรรหาประธานและรองประธานการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

สรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าค่าย 2558

 • นักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 50 คน
 • นักเรียนชั้น ม.5 จำนวน 56 คน

ความคิดเห็นของนักเรียนต่อภาพรวมของค่าย

 • นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้าน ความช่วยเหลือของพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้รับทุน พสวท. เห็นคุณค่าของการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ความคิดเห็นต่อกิจกรรมในค่าย

 • นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับที่สูงมากในการบรรยายพิเศษเรื่อง “เปลี่ยนแนวคิดชีวิตเปลี่ยน” กิจกรรมสำรวจระบบนิเวศเส้นทางกิ่วแม่ปาน กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง พสวท. และกิจกรรมรับขวัญน้อง
 • ในการจัดลำดับกิจกรรมที่นักเรียนประทับใจ พบว่าอันดับที่ 1 ได้แก่กิจกรรมสำรวจระบบนิเวศเส้นทางกิ่วแม่ปาน 2 กิจกรรมรับขวัญน้อง และ 3 กิจกรรม ดาราศาสตร์

ความเป็นอยู่

 • นักเรียนมีความเห็นว่าปริมาณอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ ที่พักเหมาะสม การบริการด้านพยาบาลดี และกำหนดเข้าค่ายเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์มีความเหมาะสม

ความไม่พึงพอใจ

 • ตารางกิจกรรมที่แน่นเกินไป ที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมอยู่ห่างไกลกันมาก มีเวลาทำความรู้จักคนอื่นน้อยเกินไป ไม่มีอาหารในเวลากลางคืนทำให้หิว ห้องประชุมร้อนอบอ้าว การนั่งกับพื้นทำให้ปวดขา ปัญหาด้านน้ำไม่ไหล เครื่องทำน้ำอุ่นที่ให้น้ำร้อนเกินไป น้ำสกปรก มีกิจกรรมนันทนาการน้อยเกินไป

ผลการสำรวจความคิดเห็นของครูและพี่เลี้ยง

 • ประทับใจกิจกรรมสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน การที่ได้เห็นพี่น้องพสวท.ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้มาในที่ที่สถานที่และบรรยากาศดี ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ไม่พึงพอใจในเรื่องสมดุลของกิจกรรม การไม่ปฏิบัติตามกำหนดการที่วางไว้ การลำดับกิจกรรมสับสน การทำกิจกรรมบางกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ขาดการประชุมสรุปงานประจำวัน
 • มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ การเสนอให้นำกิจกรรมแรลลี่วิชาการกลับมา เพิ่มกิจกรรมที่สนุกสนาน สันทนาการ การตัดกิจกรรมพี่เพื่อน้องจากเวลาไม่พอ

ผลการสรรหาประธานและรองประธานการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 • ประธานค่าย อ.ดร.วิทยา เขาหนองบัว
 • รองประธาน อ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์
 • รองประธาน ผศ.ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ทุนต่างประเทศ 2560

โครงการพสวท. ประกาศรับสมัครนักศึกษาในโครงการฯ เพื่อรับทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560

 • ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2559
 • ช่วงเวลารับสมัคร 18 พ.ค. 2559 – 22 ก.ค. 2559 (65 วัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 5 ส.ค. 2559
 • ประเภททุน รวม 45 ทุน
  • ระดับตรีโทเอก 10 ทุน
  • ระดับโทเอก 15 ทุน
  • ระดับเอก 20 ทุน
 • วันสอบข้อเขียน
  • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ทุกระดับ
  • วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เฉพาะระดับตรีโทเอก
  • วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เฉพาะระดับตรีโทเอก
 • วันประกาศผลสอบข้อเขียน TBA
 • วันประกาศรายชื่อ และลำดับการสัมภาษณ์ TBA
 • วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนพสวท.ศึกษาต่อต่างประเทศ TBA

ใบสมัคร

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ผลการนำเสนอโปสเตอร์ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11

งานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน หรือ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา มีผลการประกวดตัดสินการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดังนี้

สาขาชีววิทยา

 • รางวัลชนะเลิศ นายกานต์ อิ่มวัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายพชร สิทธิชีวภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวธนภรณ์ เพ็ชร์รื่น มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาเคมี

 • รางวัลชนะเลิศ นางสาวศิริภรณ์ ชัยเมืองชื่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายณัฐวุฒิ ยันตรวัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธฤต เลิศวิริยานุภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาฟิสิกส์และธรณีศาสตร์

 • รางวัลชนะเลิศ นายภานุวัฒน์ ศรีสำราญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายจอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายหริพันธ์ พิลาทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาคณิตศาสตร์

 • รางวัลชนะเลิศ Ms. Norika Narimatsu and Ms. Ayaka Kosai, Kumamoto Prefectural Uto Junior and Senior High School
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายชัชชัย น้อยทับทิม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธเนศ มากโฉม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย

สาขาชีววิทยา

 • นายศิรัช เลิศจินตนาการกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Mizuki Nakamura and Ruixin Zang, Ikeda Junior & Senior High School
 • นายกรณวิชญ์ โอภาสเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นางสาวสิริอร อักษรทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นายศิวัช เรืองเริงกุลฤทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นางสาวธนัชกรณ์ อัศวศรีวรนันท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Aaron James Feliciano, Philippine Science High SChool-Central Luzon Campus
 • นางสาวนวพร ศรีทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นางสาวณัฐธยาน์ ชูติกมลธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นางสาวภัทธิดา คงสมบูรณ์โชค มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาเคมี

 • นางสาวธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นางสาวปุณยาพร พงษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายณุกร เปลี่ยนปาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายอุกฤษ เกเย็น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายไชยอนันต์ พันธุ์ศักดานนท์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • นายนนทรินทร์ รูปสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นางสาวสุจิตรา ตันศรีชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายภัทรพล รอดละมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายงสาวณัฐกาญจน์ พบสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นายชนาธิป ดวงทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาฟิสิกส์และธรณีศาสตร์

 • นายกฤษณะ สระแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายนาวี จรูญโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นายศุภณัฐ สังข์เพ็ชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นายกฤตวัตร พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Linh Hoang Thuy, Hoang To Viet and Kiem Le Ba, Dao Duy Tu High School

สาขาคณิตศาสตร์

 • นางสาวฟองจันทร์ วรรณลุขขี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายสรวิศ เอกนิพิฐสริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวอารียา สิริเศรฐนันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นายณัฐ ธนนิมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 โดยกรรมการอย่างน้อย 2 ท่านต่อโปสเตอร์

 • รูปแบบสื่อ 5 คะแนน (2 องค์ประกอบ)
  • มีสาระสำคัญครบถ้วน
  • สวยงามดึงดูดความสนใจ
 • บุคลิคภาพ 5 คะแนน (3 องค์ประกอบ)
  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  • ใช้ภาษา ท่าทางที่เหมาะสม
  • น้ำเสียง และระดับเสียงที่ใช้ สื่อความได้ชัดเจน
 • ข้อมูลด้านวิชาการ 5 คะแนน (2 องค์ประกอบ)
  • วิธีการดำเนินงานวิจัยถูกต้องและเหมาะสม
  • การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัยเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
 • ความเข้าใจในเนื้อหา 5 คะแนน (2 องค์ประกอบ)
  • เข้าใจเนื้อหา และมีการลำดับหัวข้อชัดเจน
  • ตอบคำถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น
 • การตรงต่อเวลา 0 คะแนน (1 องค์ประกอบ)
  • ใช้เวลาเหมาะสม ตรงตามเวลาที่กำหนด (หากไม่แสดงความรับผิดชอบในหน้าที่ อยู่นำเสนอโปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับการประเมินในด้านอื่น ๆ เลย)

รางวัลการประกวดโปสเตอร์

 • รางวัลชนะเลิศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 • รางวัลชมเชย (10% จากจำนวนโปสเตอร์ในสาขานั้น ๆ)
STT4Youths_11_Honorable_Mention_Prize_20160611

รางวัลชมเชย (แก้วคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล)

นอกจากนี้ยังมีการให้นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้ (แต่ไม่ใช่การประกวด)

 • บุคลิคภาพ 25% (3 องค์ประกอบ)
  • การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ท่าทางเหมาะสม
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว (เป็นธรรมชาติ ไม่พูดแบบท่อง)
  • การพูดมีน้ำเสียงชัดเจน และมีระดับเสียงที่ดึงดูดผู้ฟัง
 • รูปแบบสื่อ 25% (1 องค์ประกอบ)
  • สื่อมีความชัดเจน และดึงดูดความสนใจ (ขนาดอักษรพอเหมาะ การใช้สี และองค์ประกอบโดยรวมของสื่อที่นำเสนอ ภาพประกอบมีแหล่งอ้างอิง)
 • เนื้อหาด้านวิชาการ 25% (3 องค์ประกอบ)
  • หัวข้อวิจัยน่าสนใจและเหมาะสมกับระดับที่ศึกษา
  • การออกแบบการทดลองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
  • การออกแบบโครงงานดี ได้ผลตามเป้าหมาย รวมทั้ง โครงงานมีประโยชน์ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้
 • ความเข้าใจในเนื้อหาและการนำเสนอ 25% (3 องค์ประกอบ)
  • ผู้นำเสนอสามารถอธิบายเนื้อหาและลำดับขั้นตอนให้ผู้ฟังเข้าใจได้ดี
  • ผู้นำเสนอเข้าใจในโครงงานเป็นอย่างดี สามารถตอบคำถามได้กระชับและตรงประเด็น
  • สามารถระบุวัตถุประสงค์ สาระสำคัญของโครงงาน และสรุปผลได้ชัดเจน
 • การตรงต่อเวลา 1 องค์ประกอบ
  • ใช้หักคะแนนจากภาพรวม หากใช้เวลาเกิน 2 นาที = ดี 2-5 นาที = พอใช้ หากเกิน 5 นาที ควรปรับปรุง
 • ข้อเสนอแนะ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง
  • ตามที่กรรมการระบุ

ที่มา: งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เจ้าภาพร่วม)

 

โพสท์ใน การนำเสนอ, วทท.เพื่อเยาวชน, เกณฑ์ตัดสิน | ติดป้ายกำกับ , , , , , | ใส่ความเห็น

ผลการแข่งขัน ICYS 2016

ตามที่ สสวท. ร่วมกับ สมาคมนักเรียนทุน พสวท. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน จำนวน 6 คน จากโครงการพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนนักเรียนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2016 นั้น นักเรียนได้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีโครงงานได้รับรางวัล ปรากฏผลดังนี้

 • รางวัลเหรียญทอง สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง สารสกัดจากไข่หอยเชอรี่กำจัดหนอนกระทู้หอม ของ นายธนัตถ์ จิวาภรณ์คุปต์ จาก รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
 • รางวัลเหรียญเงิน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมความสม่ำเสมอในการปลดปล่อยตัวยาในลูกประคบไทยด้วยสารสกัดจากรังไหมตกเกรด ของนางสาวคณิตา รองหาญแก้ว รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย
 • รางวัลเหรียญเงิน สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง การศึกษาบทบาทหน้าที่ของโปรตีน ICP35 ในไวรัสตัวแดงดวงขาว ของนางสาวจามินทร์ หลาวประเสริฐ รร.ดรุณสิกขาลัย
 • รางวัลเหรียญทองแดง สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง การศึกษาปรากฏการณ์ Bystander effect ของเซลล์เนื้อเยื่อปอดเมื่อได้รับการฉายรังสีแบบฉายครั้งเดียวและแบบแบ่งฉายด้วยเครื่อง Helical Tomotherapy ของนายณัฐกฤต อ่อนอุทัย รร.ยุพราชวิทยาลัย
 • รางการนำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาปรากฏการณ์ Bystander effect ของเซลล์เนื้อเยื่อปอดเมื่อได้รับการฉายรังสีแบบฉายครั้งเดียวและแบบแบ่งฉายด้วยเครื่อง Helical Tomotherapy ของนายณัฐกฤต อ่อนอุทัย รร.ยุพราชวิทยาลัย

ข้อมูล: สุวิมล จรูญโสตร์ (22 เม.ย. 2559)

ICYS2016_Results_20160422.jpg

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ICYS | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การฝึกอบรมผู้แทนไป ICYS 2016

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 และต่อเนื่องมาจากวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ที่นักเรียนไทย ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนประเทศ ไปร่วมกิจกรรมการประชุมนานาชาติ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ที่ประเทศโรมันเนีย

ICYS2016_Training_Workshop_20160402

สถานที่จัดการอบรม: สสวท.

วิทยากร

 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
 • บุคลากรของ สสวท.

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ICYS | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท. อุดมศึกษา 2559

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการพสวท. ระดับอุดมศึกษา (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2) ครั้งที่ 30

วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559

คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการ

 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2559
  • เข้าที่พัก โรงแรมหรรษา J.B. และลงทะเบียน
 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
  • พิธีเปิด
  • บรรยายพิเศษเรื่อง เราเรียนวิทยาศาสตร์ไปเพื่ออะไร
  • กิจกรรมกลุ่มวิชาการ
  • การประชุมประจำปี คณะกรรมการฯ ศูนย์พสวท.
  • ถามตอบกับ สสวท.
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
  • กิจกรรมกลุ่มวิชาการนอกสถานที่
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
  • ชมหอประวัติ/พิพิธภัณฑ์
  • เตรียมการนำเสนอผลการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
  • การนำเสนอผลการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
 • วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
  • ทัศนศึกษา
  • งานเลี้ยงอาหารค่ำ การแสดงนักศึกษา
 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
  • สรุปผลการทำกิจกรรม
  • บรรยายพิเศษเรื่อง จากงานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรม
  • พิธีปิด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ประเด็นวุ่นๆ เรื่องทุนการศึกษา

หมายเหตุ คลิปบันทึกเทปรายการคิดยกกำลังสอง https://www.youtube.com/watch?v=Fp8h2dXw5AE โดนลบไปแล้วเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2559

รายการ คิดยกกำลังสอง ออกอากาศทางโทรทัศน์ TPBS เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐา โกมวาทิน และดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นำเสนอผลการศึกษาของดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STD)

TDRI_Screenshot_1_2016.jpg

เปืดประเด็นด้วยเรื่องการหนีทุน ยอดน้ำแข็งของปัญหาการบริหารจัดการทุนการศึกษา

TDRI_Screenshot_2_2016

ทุนด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีของไทย

จำนวนผู้ได้รับทุนด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ระหว่างปี 2527-2556 ตามที่มีการนำเสนอในรายการมีดังนี้

 • ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533-2556) จำนวน 4,003 ทุน
 • ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จำนวน 3,088 ทุน
 • ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 1,441 ทุน
 • ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund) จำนวน  4,051 คน
 • ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จำนวน 2,260 คน
TDRI_Screenshot_3_2016

สัดส่วนระหว่างผู้เรียนจบและผู้ที่ยังเรียนไม่จบของทุน สกอ.

TDRI_Screenshot_4_2016

สัดส่วนระหว่างผู้เรียนจบและผู้ที่ยังเรียนไม่จบของทุน พสวท.

ดร.สมเกียรติ กล่าวในรายการว่าปัญหาใหญ่ของการบริหารจัดการทุนการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ที่โครงการ พสวท. ที่ดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่จากผลการศึกษาพบว่ามีผู้ไม่จบการศึกษาในส่วนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับทุนการศึกษาประเภทเดียวกันอื่น ๆ

ทุน พสวท. ระหว่าง พ.ศ. 2527-2556

 • จำนวนผู้รับททุน 3,088 คน
  • จบการศึกษา 1,110 คน (36%)
  • ไม่จบการศึกษา 1,978 คน (64%)

ดูการนำเสนอข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งที่ Dr.Noom MathLover และบทความ ในเรื่องจำนวนได้นำเสนอไว้ดังนี้

 • จำนวนผู้รับทุน 3,597 คน
  • ผู้จบการศึกษา 1,142 คน (32%)
  • อยู่ระหว่างการศึกษา 1,755 คน (49%)
  • พ้นสภาพ 458 คน (13%)
  • ลาออก 242 คน (6%)

ข้อมูลด้านบนมาจาก ระบบจัดการข้อมูลนักเรียนทุนโครงการพสวท. (http://dpst.ipst.ac.th) ล่าสุดเมื่อ 4 มีนาคม 2559

บทความเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ TDRI เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 เรื่อง ชี้แจงและแก้ไขข้อมูล “ประเด็นวุ่นๆ…เรื่องทุนการศึกษา”

TDRI_Screenshot_6_20160307

บทความนำเสนอข้อมูลคำอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมและตัวเลขใหม่ (ลิงก์ไปเวอร์ชันบน FB)

 • ผู้รับทุน 1,509 คน
  • ผู้เรียนจบ 59%
  • พ้นสภาพและลาออก 29%
  • ผู้เรียนอยู่ 12%

โดยยังคงตั้งคำถามว่า 12% นั้น ทำไมยังเรียนไม่จบ และผู้ที่เรียนจบแล้ว ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะบรรจุที่ไหน

นอกจากนี้ยังได้เน้นประเด็นที่ผู้ได้รับทุนไม่ทราบล่วงหน้าว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องมาทำงานใช้ทุนที่ไหน ซึ่ง ดร.สมเกียรติกล่าวว่าถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งของการบริหารจัดการทุนการศึกษา โครงการพสวท. ว่าจะตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและของประเทศหรือไม่

TDRI_Screenshot_5_2016

สรุป และข้อเสนอแนะ

ดร.สมเกียรติ กล่าวว่าการหนีทุนเป็นเพียงปัญหาเล็ก ปัญหาที่แท้จริงคือการขาดการบริหารทุนอย่างเป็นระบบ จึงเสนอแนะให้มีการปฏิรูประบบบริหารทุน โดย

 • รวมศูนย์บริหารด้วยชุดเดียว
 • วางกลไกติดตาม-ประเมินผล
 • กำหนดสังกัดก่อนไปเรียน
 • ให้ทุนแบบกลับมาทำงานได้เลย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนการศึกษา, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น