ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้า ม.4 โครงการพสวท. ปีการศึกษา 2560

Screenshot_of_DPSTCenter_20170307

DPSTCenter.org

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เพื่อรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 3. โรงเรียนศรีบุณยานนท์
 4. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
 5. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 6. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
 7. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
 8. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
 9. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
 10. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนการศึกษา, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ค่ายมัธยม ปีการศึกษา 2558

ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุนโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-29 เมษายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโฮมสเตย์ บ้านสวยบนดอยสูง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

mcamp_2558_vdo

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

การคัดเลือกนักเรียนไปร่วมงาน ICYS 2017

icys_20170121_009

การประชุมวิชาการนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ หรือ International Conference of Young Scientists (ICYS) 2017 จะจัดขึ้นที่เมือง Stuttgart ประเทศเยอรมัน สสวท. จึงจัดการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเพื่อส่งไปร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ (โครงงานวิทยาศาสตร์) ในรูปแบบของการบรรยายและแบบโปสเตอร์

กรรมการ

 1. รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 2. ผศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 3. ผศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. ผศ.ดร.สมพิศ สามิภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 7. ดร.อดิศรี เจริญพานิช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 8. ดร.เมธา มีแต้ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. ดร.ณัฐพล อ่อนปาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. ดร.ระวี สุวรรณเดโชไชย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 11. ดร.ดวงเดือน ไชยเวช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 12. ดร.ปริญญา น้อยสา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 13. ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 14. ดร.วิชุกร ภู่ทอง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน (เวอร์ชัน 1)

 1. หัวข้อโครงงาน 5 คะแนน
  • มีความสอดคล้องระหว่างความเป็นมา หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ มีความถูกต้องและสอดคล้องกันทุกส่วน ชื่อเรื่องบ่งบอกถึงเนื้อหา แสดงถึงวัตถุประสงค์ และใช้ภาษาที่ใชัดเจน กระชับและได้ใจความ ดึงดูดความสนใจ
 2. ระเบียบวิธีวิจัย 20 คะแนน
  • ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย วิธีดำเนินการ วิธีวิเคราะห์ และความเหมาะสมของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีความถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์เนื้อเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล มีวิธีดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์เป็นไปตามหลักของวิทยาศาสตร์ มีความเหมาะสมของสถิตจิที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลชัดเจน ภาษาถูกต้อง การจัดวางเนื้อหาส่วนต่าง ๆ มีความเหมาะสม การสรุปมีความชัดเจน
 3. ผลการศึกษาวิจัย 10 คะแนน
  • ผลการศึกษาวิจัยเป็นตามระเบียบวิธีวิจัย (ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามที่คาดไว้) สะท้อนถึงเนื้อหา สรุปรายละเอียดของผลการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 15 คะแนน
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำโครงงาน งานมีความโดดเด่นน่าสนใจ มีการสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น ออกแบบเหมาะสมเชิงคุณภาพ
 5. การนำไปใช้ประโยชน์ 10 คะแนน
  • แสดงให้เห็นถึงความคิดรวบยอด ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์
 6. บุคลิกภาพระหว่างการนำเสนอโครงงาน 10 คะแนน
  • ทักทายผู้ฟังด้วยท่าทางที่เป็นกันเอง มีการแนะนำตนเองที่เหมาะสม ชี้แจงวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนและสอดคล้องกับประเด็นที่นำเสนอ มีความมั่นใจ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย กระตือรือล้น ใช้ภาษาที่สุภาพ เข้าใจงาน ออกเสียง และความดังเหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร
 7. ตอบข้อสักถาม 15 คะแนน
  • รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างสนใจ สื่อสารเชิงวิชาการได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
 8. สื่อที่ใช้ 10 คะแนน
  • รูปแบบของการนำเสนอเหมาะสมกับผู้ฟังและเวลา ดึงดูดความสนใจได้ มีการเรียงลำดับให้เข้าใจง่าย รูปแบบประหยัด มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าสนใจ มีทักษะความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ในการนำเสนอ
 9. เวลา 5 คะแนน
  • ระยะเวลาในการนำเสนอ 7 นาที ไม่รวมเวลาตอบข้อสักถาม หากพูดเกินเวลาหรือเร็วเกินไป -1 คะแนน (1 นาที) หากพูดเกินหรือจบเร็วมาก ๆ -2 คะแนน นักเรียนควรควบคุมให้การนำเสนอเป็นไปตามกำหนดเวลา ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ประเมินความสนใจของผู้ฟัง (เวลาในการตอบคำถามแยกต่างหากอีก 8 นาที รวมเวลานำเสนอ 15 นาที)

เกณฑ์การนำเสนอ (เวอร์ชัน 2)

 • กรรมการประชุมเพื่อตกลงปรับเกณฑ์ (จากเวอร์ชัน 1) เป็นระบบเกรด A B C D
  1. หัวข้อ วัตถุประสงค์ ผล (15)
  2. ระเบียบวิธีวิจัย (15)
  3. ความคิดริเริ่ม การประยุกต์ (25)
  4. บุคลิกภาพ ตอบคำถาม (20)
  5. สื่อนำเสนอและเวลา (15)

จำนวนโครงงานที่เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก

 • สาขา Life Science จำนวน 13 โครงงาน
 • สาขา Physics จำนวน 6 โครงงาน
 • สาขา Computer Science จำนวน 1 โครงงาน
 • สาขา Mathematics จำนวน 4 โครงการ
 • สาขา Environmental Science จำนวน 8 โครงการ

จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือก

 • โครงงานที่ได้รับการคัดเลือกไปร่วมงาน ICYS 2017 จำนวน 6 เรื่อง
 • สำรอง 2 เรื่อง

การประกาศผล

 • ภายในเดือนมกราคม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้แทนประเทศไทยไปร่วมงาน ICYS 2017

 • ต้นเดือนเมษายน (ยังไม่กำหนดวัน)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ICYS | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

ทุนวิจัยพสวท. 2559

dpst_research_grant_2559_banner

ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี 2559 เป็นทุนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนโครงการพสวท. เริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่แรกบรรจุ สามารถยื่นขอทุนวิจัยพสวท. 2559 ได้ตามรายละเอียดตามประกาศนี้

 • ประกาศรับสมัคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
  • ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2560
  • รวมระยะเวลารับสมัคร 2 เดือน 3 วัน (64 วัน)
 • ประกาศผลการคัดเลือก มิถุนายน 2560
  • ช่องทางประกาศผลการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th

ทุนวิจัยพสวท.

 • ทุนเฉพาะบัณฑิตโครงการพสวท. ที่อายุงานไม่เกิน 5 ปี
 • เงินทุน 1,000,000 บาท ในเวลารวม 3 ปี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนวิจัยพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

DPST Hall of Fame

หอเกียรติยศ พสวท.

 • รองศาตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืน สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร อดีตคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยดราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน
 • ศาตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศาตราจารย์ ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อดีตคณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ศาตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษณ์ สถาบันวิจัยสิริเมธี
 • ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา หมาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ อดีตคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

dpst_hall_of_fame_2016

ภาพหน้าจอจากเว็บไซต์ของโครงการพสวท.

screenshot_of_dpst_hall_of_fame_official_homepage_2016

http://dpst.ipst.ac.th/index.php/features/dpst-hall-of-fame

 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

พสวท.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

14513552_10209388979934145_1850897258_o

งานร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลือกเข้าสู่ DPST Hall of Fame (วิชาการ/บริหาร)

กำหนดการ งาน “พสวท” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

 • 1700 ผู้รับทุนวิจัยพสวท.แรกบรรจุ ประจำปี 2555-2557 ติดตั้งโปสเตอร์และจัดแสดงผลงานต้นแบบ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ณ ห้องแมนดาริน A เข้าที่พัก

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559

 • 0800 ลงทะเบียน หน้าห้องแมนดาริน A
 • 0900 พิธีเปิด และมอบเสื้อเกียรติยศแก่บัณฑิตพสวท.ที่ไรับคัดเลือกเข้า DPST Hall of Fame ประจำปี 2559 โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวรายงาน
  • ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุค 4.0” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องแมนดาริน A
 • 1000 รับประทานอาหารว่าง
 • 1030 การเสวนา เรื่อง “จากห้องแล็บสู่ SMEs และอุตสาหกรรมไทย” โดย
  • ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คิดค้นนวัตกรรมเอ็นไซม์เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์
  • ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้คิดค้นจุฬาสมาร์ทเลนส์ ผู้พัฒนานวัตกรรมซิลเวอร์นาโน ผู้คิดค้นอุปกรณ์สำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้คิดค้นเทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย
  • ดร.อรสา อ่อนจันทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แก้วิกฤติยางไทย ด้วยงานวิจัยลู่วิ่งยางพารา
  • ดำเนินรายการเสวนาโดยคุณกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว รายการ ข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • 1200 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 1300 แบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม Thailand 4.0 “เสียงจากนักวิจัยภาคเอกชน” จัดฟอรัมบัณฑิต พสวท. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการภาคเอกชน จัดกลุ่มตามความเชี่ยวชาญของบัณฑิตและนักวิจัย
  • กลุ่มที่ 1 อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture and Biotechnology)
   • ประธาน: ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น มหาวิทยาลัยมหิดล
   • เลขานุการ: ผศ.ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กลุ่มที่ 2 สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Biomedicine)
   • ประธาน: ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • เลขานุการ: ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • กลุ่มที่ 3 เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics and Mechatronics), ดิจิทัล เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตเชื่อต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence and Embedded Technology)
   • ประธาน: ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   • เลขานุการ: ดร.เจษฎา แม่นยำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • 1430 พักรับประทานอาหารว่าง
 • 1500 ประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ) ในหัวข้อ “แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อหาทิสทางทำวิจัยร่วมกัน” ประเด็น
  • ความต้องการกำลังคนของภาคเอกชน
  • ความสนใจของบัณฑิตพสวท.ที่มีความต้องการทำงานภาคเอกชน
  • ทิศทางการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
 • 1630 พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 1800 งานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดีกับบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้า DPST Hall of Fame ประจำปี 2559

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559

 • 0900 นำเสนอประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อย “ทิศทางการทำวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนของนักเรียนทุนรัฐบาล” ณ ห้องแมนดาริน A
 • 1200 พิธีปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการ สสวท. ณ ห้องแมนดาริน A

conference_1of3_2016

conference_2of3_2016

conference_3of3_2016

DPST Hall of Fame

 • กำเนิดขึ้นเป็นปีแรก (พ.ศ. 2559)
 • รายชื่อบัณฑิตพสวท.ใน DPST Hall of Fame (TBA)
 • เกณฑ์ในการพิจารณาบัณฑิตจากโครงการพสวท.เข้า DPST Hall of Fame
  • บัณฑิตผู้มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย (ตำแหน่งวิชาการ ศาสตราจารย์)
  • บัณฑิตผู้มีความเป็นเลิศด้านการบริหาร (ตำแหน่งคณบดีขึ้นไป)

dpst_hall_of_fame_2016

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนวิจัยพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

สมัครทุนพสวท. 2560

DPST_Admission_2017

เว็บไซต์: http://dpstcenter.org/

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 สอบเข้า ม.4 โครงการ พสวท. ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2559

กำหนดการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น