สัมมนานักศึกษาโครงการทุนพสวท. ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ 2558

ด้วย สสวท. จะจัดสัมมนาติดตาม ดูแลและนำนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และจัดให้มีการศึกษาดูงาน หน่วยงานวิจัย ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรูปแบบกิจกรรม ดังนี้

 • การเสวนา “Talent mobility” โดย สวทน.
 • ระเบียบหลักเกณฑ์ทุน พสวท.
 • ศึกษาดูงาน ณ บริษัท CP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ระดมความคิดจากการศึกษาดูงานและนำเสนอ
 • เกม
 • ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย ปตท. วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ บริษัท Siam Cement Group (SCG) บางซื่อ กรุงเทพฯ หรือ บริษัท SCG ราชบุรี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน กิจกรรม | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

ค่ายสะเต็มศึกษา

ประดิษฐ์คอปเตอร์กระดาษ

ประดิษฐ์คอปเตอร์กระดาษ

ประธานจัดงาน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายภิญโญ ภูศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ร่วมกับโครงการนักเรียนทุนพสวท. สอนน้องเก่งคณิต-วิทย์ จัดค่ายสะเต็มศึกษา STEM Education เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนพญาไท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ อย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรม STEM Education
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายสะเต็มศึกษาภายในศูนย์สะเต็มโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนพสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

 • วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558
  • ลงทะเบียน
  • พิธีเปิด
  • อาหารว่าง
  • แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมและมอบหมายภาระกิจ
  • พักรับประทานอาหาร
  • กิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์ (ฐานละ 15 นาที)
   • ฐานที่ 1 ตกปลา
   • ฐานที่ 2 Fruit Ninja
   • ฐานที่ 3 กรองน้ำ
   • ฐานที่ 4 เก็บเห็ด
   • ฐานที่ 5 ล่าสัตว์
  • พักรับประทานอาหารว่าง
  • STEM Education 1: Save Me Please
  • สรุปกิจกรรม
 • วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558
  • ลงทะเบียน
  • STEM Education 2: มาตามล่าหาขโมยกันดีกว่า
  • พักรับประทานอาหารว่าง
  • STEM Education 3: เฮลิคอบเปตอร์กระดาษ
  • พักรับประทานอาหารว่าง
  • กิจกรรม SOS ช่วยหนูกลับบ้านที
  • สรุปกิจกรรม
  • แจกแบบสอบถามประเมินกิจกรรม
  • พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร

เกร็ดความรู้

 • สะเต็มศึกษามีชื่อเล่นว่า “จ้ดเต็ม” แต่ผู้เรียนอาจเรียกว่า “จัดซะเต็ม”

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน กิจกรรม, ค่ายวิทยาศาสตร์, สะเต็ม | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10 (วทท.เพื่อเยาวชน) The Conference on Science and Technology for Youths 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อ่านข้อมูลจากเว็บข่าวเจ้าภาพร่วมของงาน ม.เกษตร

กำหนดการ

Schedule_STT4Youths_2015_Combined

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558

 • 13:00 ลงทะเบียนโปสเตอร์เพื่อจัดแสดงและนำไฟล์นำเสนอผลงานแบบบรรยายลงเครื่องคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558

 • 0730 ลงทะเบียน ณ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 • 0830 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา
 • 0900 พิธีเปิด โดยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ห้องทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์
 • 1000 พัก
 • 1020 พิธีเปิดนิทรรศการ
 • 1040 การบรรยายพิเศษโดยแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
 • 1200 พักกลางวัน
 • 1300 นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ รอบที่ 1 และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
 • 14:40 พัก
 • 1500 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับปริญญาตรี และระดับมัธยมปลาย
 • 1700 การสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558

 • 0830 ลงทะเบียน ณ ชั้น 3 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
 • 0840 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับปริญญาตรี
 • 0900 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การยกระดับทักษะวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย ด้วยการแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์” โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ห้อง 341 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี
 • 1020 พัก
 • 1000 การเสาวนาพิเศษเรื่อง “เขียนงานวิจัยอย่างไร…ให้ได้ตีพิมพ์” โดยศ.ดร.ชูกิจ ลิปิจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ห้อง 352 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี
 • 1030 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับปริญญาตรี
 • 1030 กิจกรรมเสวนาเล่าเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศ ทุน Endeavour การศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศรัสเซียและออสเตรเลีย
 • 1030 กิจกรรม นจวท แนะนำเคล็ดลับการเขียน วิธีเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ที่คุณควรรู้
 • 1030 กิจกรรม นจวท สร้างแรงบันดาลใจ
 • 1200 พักกลางวัน
 • 1300 สนุกกับกิจกรรมสะเต็มศึกษา “นาวาฝ่าวิกฤต” โดยคณะวิทยากร สสวท. ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี และการบรรยายเรื่อง การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดย อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ สวทช.
 • 1440 พัก
 • 1530 พิธีประกาศผลและการมอบรางวัล และพิธีปิด

STT4Youths_10_2015_Summary_2015

ภาพรวมด้านวิชาการ

 • จำนวนงานวิชาการที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ รวม 307 เรื่อง แยกออกเป็นการนำเสนอผลงานแบบต่างๆดังนี้
  • การนำเสนอแบบบรรยาย (เป็นภาษาอังกฤษ) 169 เรื่อง
  • การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (เป็นภาษาอังกฤษ) 233 เรื่อง
  • เสนอเพื่อลงตีพิมพ์ใน Proceedings ของงาน 9 เรื่อง
 • ผลงานวิชาการจำแนกตามสาขาวิชา (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในภาพรวม)
  • สาขาฟิสิกส์ 14% (32 โปสเตอร์)
  • สาขาเคมี 34% (79 โปสเตอร์)
  • สาขาชีววิทยา 29% (68 โปสเตอร์)
  • สาขาธรณีศาสตร์ 3% (8 โปสเตอร์)
  • คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 20% (46 เรื่อง)

เกร็ดความรู้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน วทท.เพื่อเยาวชน | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท.อุดมศึกษา ครั้งที่ 29

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ระดับปริญญาตรี โครงการพสวท. ครั้งที่ 29 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2558 โดยมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วม

ไฮไลท์

Poster_PR_FB_2015

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์, ศูนย์พสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

ผลการแข่งขัน ICYS 2015

ประเทศไทยโดย สสวท. ส่งนักเรียนผู้แทนประเทศไปร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference for Young Scientists 2015) ครั้งที่ 22 เมื่อระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2558 ณ เมืองอิซเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี

10661715_840337206046087_420104616315081379_o

ผลการแข่งขัน

 • การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบบรรยาย
  • เหรียญทอง 2 รางวัล
   • นางสาวคัทลียา พรมดอนกอย (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
   • นางสาวรุ่งฤดี บุญปั้น (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  • เหรียญเงิน 1 รางวัล
   • นางสาวกฤชณัฐา ปภาวินนรกุล (สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
  • เหรียญทองแดง 2 รางวัล
   • นายชวิน บัวศักดิ์ (สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   • นายสรัช ลิ่วศิริรัตน์ (สาขาฟิสิกส์)
 • การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบโปสเตอร์
  • รางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม
   • นายวรินทร โรจนกรินทร์ (สาขาคณิตศาสตร์)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน การนำเสนอ, รางวัล, ICYS | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม ICYS ของประเทศไทย

ได้รับเชิญให้ไปบรรยายแนะนำกิจกรรม ICYS หรือการประชุมนานาชาติ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ให้กับนักเรียนตัวแทนของประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

งาน ICYS คืออะไร

ICYS หรือ International Conference for Young Scientists เป็นงานที่ให้นักเรียนไปนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆร่วมกัน มีต้นกำเนิดเมื่อปี ค.ศ. 1993 และจัดงานขึ้นจริงๆในปี 1994

Slide3

การเข้าร่วมกิจกรรมของ ICYS จากประเทศไทย

ในปี ค.ศ. 2010 เป็นปีแรกที่ผู้แทนประเทศไทยไปร่วมสังเกตการณ์ การประชุม ICYS ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสสวท. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโครงการ วมว. ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีสิทธิ์ส่งผู้แทนเข้าร่วมในปีถัดมา

Slide4

ในปีค.ศ. 2011 การคัดเลือกนักเรียนผู้แทนจากประเทศไทย ดำเนินการโดยสมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท.  จากนักเรียนตัวแทนโครงการพสวท. โครงการ วมว. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปีค.ศ. 2012 ได้เพิ่มการมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนจากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในขณะที่ปีค.ศ. 2013 ได้ให้โอกาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนเอกชนส่งผู้แทนเข้าร่วมการคัดเลือกด้วย (อย่างไรก็ตามเครือข่ายโรงเรียนเอกชนยังไม่ได้ส่งผู้แทนมาร่วมการคัดเลือก)

สมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยให้ใน 2 ปีแรก และหลังจากนั้นทาง สสวท. เป็นผู้ดำเนินการและเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาคัดเลือกแทน

ความเป็นนานาชาติของ ICYS

เนื่องจากต้นกำเนิดของ ICYS มาจากยุโรปตะวันออก ที่เน้นสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ประเทศผู้เข้าร่วมจึงแตกต่างจากการประชุมวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานในอเมริกาหรือยุโรปทั่วไป อย่างไรก็ตาม ICYS ได้ดำเนินการมากว่า 22 ปี และมี 11 ประเทศผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ในทวีปเอเซีย มีเพียงประเทศอินโดนีเซียที่ได้เป็นเจ้าภาพงาน ICYS

Slide5

โดยเฉลี่ยแล้วพบว่ามีประมาณ 20 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ICYS ในช่วงปีที่ประเทศไทยเข้าร่วมด้วย ในปีค.ศ. 2014 ประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากประเทศเจ้าภาพซึ่งก็คือยูเครนประสบปัญหาความไม่สงบ และแม้ว่าจะได้เปลี่ยนประเทศที่จัดงานไปเป็นเซอร์เบีย ประเทศไทยก็ไม่ได้ส่งผู้แทนไปร่วมงาน

Slide6

ในสามปีที่ผ่านมา จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมงาน ICYS มีประมาณ 200 คน (ปี 2014 เป็นปีที่หลายประเทศถอนตัวเนื่องจากความไม่สงบในประเทศเจ้าภาพดังกล่าวมาแล้ว)

ผลการเข้าร่วม ICYS ของประเทศไทย

Slide8

ในจำนวน 3 ครั้งที่ประเทศไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ICYS พบว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพในการแข่งขันนำเสนอผลงานวิชาการในรูปของโครงงานวิทยาศาสตร์แบบปากเปล่าได้ดีจนได้รับเหรียญรางวัลต่างๆ ในปี 2013 เป็นต้นมาทางผู้จัดได้เพิ่มการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เข้าไปด้วย

นอกจากนี้ทางเจ้าภาพอาจให้รางวัลพิเศษแก่ผู้นำเสนอเป็นกรณีๆไปและผู้แทนจากประเทศไทยก็ได้รางวัลพิเศษเหล่านี้มาเช่นกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน สมาคมพสวท., ICYS | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

มอบ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย ให้ สสวท.

OOS_IPST_20150417

ผู้แทนทีมแปลมอบหนังสือ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย ให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรองผู้อำนวยการ ดร.พรชัย อินทร์ฉาย เป็นผู้รับมอบ ที่ห้องสมุด สสวท. วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

“กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย แปลมาจากหนังสือ The Origin of Species โดยชาร์ลส์ ดาร์วิน (First Edition) โดยมีผู้แปลเป็นทีมรวม 5 ใน 7 คนที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนโครงการพสวท.

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น