ค่ายพสวท. อุดมศึกษา ครั้งที่ 32 (2561)

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท. ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ โรงแรมและรีสอร์ท สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ (Starlite Khaoyai) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

35026749_2304470679597301_179068190276452352_o

34963155_2304471036263932_2027137702293405696_o

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements
โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ประชุมสรุปค่ายพสวท. 2561

กรรมการจัดค่ายพสวท. ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุนพสวท.ระดับ ม.ปลาย มาประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมกันที่ห้อง Roof Top โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561

MCamp_Summary_20180617

ระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุนโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560

 • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
  • 1.1 การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
 • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
  • 3.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และชมวีดิทัศน์
  • 3.2 การประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
  • 3.3 สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
  • 4.1 การสรรหาประธานและรองประธานการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
 • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผลการสรรหาประธานค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดุร้อน ปีการศึกษา 2561

 • ได้แก่ รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (บัณฑิตพสวท.รุ่นที่ 4) เคยเป็นประธานค่ายแล้ว 1 สมัย (ครั้งที่ 22 ณ จ.เชียงใหม่)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุนต่างประเทศ พสวท. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ผลการแข่งขัน ICYS 2018

ผลการแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS) ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2561 ณ เมืองเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย

หัวหน้าทีม
ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ (สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์)
ดร.ระวี สุวรรณเดโชไชย (ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ผู้จัดการทีม
นายจักรพรรดิ สุวรรณกูฎ (นักวิชาการ สสวท.)

เหรียญทอง (Oral Presentation)
1. นางสาวภัททิยา พิบูลจินดา (โรงเรียนกำเนิดวิทย์) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง Development of Bio-based PLA/NR blends and DIY mini-extruder for fabrication of 3D printing filaments.

เหรียญเงิน (Oral Presentation)
1. นายนรัญช์ จงทอง (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง Extraction and Characteristic of Pectin from Okra

เหรียญทองแดง (Oral Presentation)
1. นายกันต์ ปันสุวรรณ์ (โรงเรียนกำเนิดวิทย์) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม เรื่อง Preparation of Materials for Economical Proton Exchange Membrane Fuel Cell using Non-Precious Metal Catalyst and Oil Waste

รางวัลชมเชย (Oral Presentation)
1. นายวรภาศ คำทองดี (โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย) Synthesis of Carbon and Ag-doped Carbon Prepared by Hydrothermal for Supercapacitor Application

2. นายพีรวัส ศรีบุรี (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) สาขาคณิตศาสตร์ เรื่อง A Combinatorial Proof of the Chinese Remainder Theorem over Gaussian Integers

รางวัลชมเชย (Poster Presentation)
1. นายญาณภัทร นิคมรักษ์ (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร) สาขาคอมพิวเตอร์ เรื่อง Wireless Sensor Network for Detection of Illegal Logging and Wildfire

โพสท์ใน ICYS | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ค่ายคัดเลือกนักเรียนรับทุนพสวท. ระดับม.4 ปีการศึกษา 2561

Addmission_Camp_Title_2018Addmission_Camp_Day_1_2018Addmission_Camp_Day_2_2018Addmission_Camp_Day_3_2018Addmission_Camp_Note_2018

กำหนดการ การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการพสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่มา: http://www.dpstcenter.org

หมายเหตุ น่าจะเป็นการจัดสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในรูปแบบนี้เป็นครั้งแรก

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์, ทุนการศึกษา, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

ค่ายพสวท. ม.ปลาย 2561

เอกสารที่แจกในค่าย

 • บทคัดย่อ การฝึกงานของนักเรียนชั้น ม.5
 • เกี่ยวโป้ง

อัลบั้มภาพ (Facebook)

กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน

สำหรับนักเรียนทุน  พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

ณ  รอยัล ฮิล กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดพละของโรงเรียน)

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.   ลงทะเบียน/ม. ๕ ส่ง Lab Notebook

๐๙.๐๐ –  ๐๙.๓๐ น..   พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมคงคา

– กล่าวรายงาน  โดย ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์  ประธานดำเนินการจัดค่ายฯ

– ประธานในพิธี โดย ผู้อำนวยการ สสวท.

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ออกเดินทางจาก สสวท. ไปศึกษาดูงาน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   ศึกษาดูงาน

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐  น.  ออกเดินทางไปยัง รอยัล ฮิล กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   รับกุญแจ เก็บสัมภาระ/พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   สันทนาการ/แนะนำกรรมการ

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

วันศุกร์ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดลำลอง)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   กิจกรรมทักษะนักวิทยาศาสตร์

– การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์   โดย ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ

– การบันทึกผลและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.อดิศรี เจริญพานิช

– สถิติในการทำวิจัย โดย ดร.ธิดาพร ศุภภากร

– การนำเสนองานด้วย Infographic  โดย ดร.อิสริยา ชัยรัมย์

– ความคิดสร้างสรรค์กับโลกวิทยาศาสตร์  โดย ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ

– ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดย รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

– จรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร์ โดย ดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   กิจกรรมทักษะนักวิทยาศาสตร์ (ต่อ)

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   กิจกรรมสืบเสาะ เพาะถั่ว ช่วงที่ ๑ โดย ดร.ศุภณัฐ  ชัยดี

และชี้แจงกิจกรรมภารกิจวิทย์ พิชิตล้าน โดย ผศ.ดร.ไพบูลย์  เงินมีศรี

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   ลงไฟล์บทคัดย่อแยกตามสาขาวิชา + ประชุมชี้แจงการนำเสนอผลการฝึกงาน ม.๕

 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   กิจกรรมดาราศาสตร์ โดย ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดนักเรียน)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.   ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำห้องนำเสนอผลการฝึกงาน

โดย  ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   นักเรียนชั้น ม. ๕ นำเสนอการฝึกงานแบบบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) แบ่งเป็น ๕ ห้อง

๑) ห้องสุพรรณิการ์ ๑                 ๒) ห้องสุพรรณิการ์ ๒

๓) ห้องสุพรรณิการ์ ๓                 ๔) ห้องดาหรา

๔) ห้องบุหงา สาหรี่

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   นักเรียนชั้น ม. ๕ นำเสนอการฝึกงานแบบบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) (ต่อ)

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   ประชุมคณะกรรมการตัดสินผล/นักเรียนพักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   ชี้แจงกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ : ปั้นเพื่อน้อง  โดย ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.   สรุปและเสนอแนะการนำเสนอการฝึกงาน โดย ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์

และ ดร.ธิดาพร  ศุภภากร

๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.   สันทนาการ

๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ (เสื้อทีม)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ –  ๐๘.๓๐ น.   ชี้แจงแรลลี่วิทยาศาสตร์ โดย พี่เลี้ยง

๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐  น.  กิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์

ซุ้มชีววิทยา       : ………………………….                โดย ดร.พรศรี  เจริญพานิช                                            ซุ้มฟิสิกส์           : หลากลวดลายน้ำผึ้งบนสายพาน โดย ดร.สิทธิโชค อำนวยพล

ซุ้มเคมี            : ……………………………               โดย ดร.กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์

ซุ้มธรณีวิทยา    : ก้อนหินเสี่ยงทาย                  โดย ดร.ตฤณ อินทรประสงค์                                           ซุ้มคณิตศาสตร์ : …………………………..                  โดย ดร.ทรรปณ์ ปณิธานะรักษ์

ซุ้มคอมพิวเตอร์  : …………………………..              โดย ดร. อภิรักษ์  หุ่นหล่อ

ซุ้ม………………..                                         โดย พี่เลี้ยง

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   พี่พบน้อง สร้างแรงบันดาลใจ   โดย ดร.ฉัตรทิพย์  รอดทัศนา

๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   กิจกรรม ภารกิจวิทย์  พิชิตล้าน  โดย ผศ.ดร.ไพบูลย์  เงินมีศรี

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.   กิจกรรมพี่ๆ น้องๆ (ม. ๔ พบ ม. ๕)

๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   ………………………………………………………….

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดลำลอง)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   วิทยาศาสตร์กับอาหาร โดย รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   กิจกรรมสืบเสาะ เพาะถั่ว  โดย ดร.ศุภณัฐ  ชัยดี

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   กีฬาฮาเฮพี่น้อง พสวท. โดย พี่เลี้ยง

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   สานสัมพันธ์พี่น้อง พสวท. โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   กิจกรรม “รับขวัญน้อง” โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.   ประชุมกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดลำลองขายาว รองเท้าผ้าใบ)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.   สรุปกิจกรรมสืบเสาะ เพาะถั่ว โดย ดร.ศุภณัฐ  ชัยดี

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ : ปั้นเพื่อน้อง โดย ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน

๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   ประกวดสิ่งประดิษฐ์ : ปั้นเพื่อน้อง

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.   ประกาศรางวัลการประกวด Lab notebook โดย ดร.ณฐวัฒน์  กล่ำสกุล

๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย/เตรียมการแสดง

๑๘.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.   พิธีปิดค่ายฯ/มอบเกียรติบัตร/มอบรางวัลการนำเสนอผลการฝึกงาน

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดลำลอง)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.   เก็บสัมภาระ เตรียมออกเดินทาง

๐๙.๐๐ น.               ออกเดินทาง

๑๐.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดย ดร.วิทยา  เขาหนองบัว

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถบัส

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น ณ สสวท. (ศูนย์ที่พัก)

๑๘.๐๐ น.               แยกย้ายกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ      เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕  และเวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

โครงการเพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานที่ สสวท.

27625354_1835230429823054_4603118272876338316_o

รายละเอียด: goo.gl/SygcgU

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น