สมัครทุนพสวท. 2561

M4_Admission_2561

เริ่มรับสมัคร 13 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ทางเว็บไซต์ www.dpstcenter.org

กำหนดการ

 • รับสมัคร: วันที่ 13 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน: ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
 • วันสอบข้อเขียน: วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0900-1500
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
 • กำหนดแจ้งความจำนงเข้าสอบรอบที่ 2 ภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
 • กำหนดสอบรอบที่ 2 ยังไม่ประกาศ
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน พสวท. ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ภายในเดือนเมษายน 2561

การสนับสนุนทางการศึกษาของโครงการ พสวท. (ตัดมาจากประกาศรับสมัคร)

DPST_Funding_2017

หมายเหตุ

หน้าหน้าจอระบบรับสมัคร พสวท. ออนไลน์ 2560

 

 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements
โพสท์ใน ทุนการศึกษา, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

วิสัยทัศน์โครงการพสวท.

น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นการระบุถึงวิสัยทัศน์โครงการพสวท. ที่แปลกใจคือการที่ไปปรากฎอยู่ในหน้าหนึ่งของข่าวประกาศเกี่ยวกับคำถามหรือปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครรับทุนพสวท. ปีการศึกษา 2561

วิสัยทัศน์โครงการ พสวท.

“ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริการใหม่เพิ่มมากขึ้น”

ที่มา: คำถามที่พบบ่อย ประจำปีการศึกษา 2561 (16 พ.ย. 2560)

หากลองค้นหาวิสัยทัศน์ของ พสวท. อาจได้ผลการค้นหาเป็นเว็บไซต์ของโครงการพสวท. ตามศูนย์พสวท.ต่าง ๆ เช่นวิสัยทัศน์ของพสวท. จากศูนย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) มุ่งมั่นให้นักเรียนพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เต็มตามศักยภาพ สามารถใช้ภาษา และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สู่สากล

ที่มา: http://www.hatyaiwit.ac.th/dpst/vision (18 พ.ย. 2560)

ทั้งนี้เปรียบเทียบกับวิสัยทัศน์ของ สสวท. ที่ระบุทางเว็บไซต์

สสวท. เป็นองค์กรหลักของประเทศที่พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ

ที่มา: http://www.ipst.ac.th/index.php/ipst/about-ipst/vision-and-mission (18 พ.ย. 2560)

โพสท์ใน โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ทุนต่างประเทศ 2561

โครงการพสวท. ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในโครงการพสวท. รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัคร

กำหนดการ

 • ประกาศรับสมัคร วันที่ 4 กันยายน 2560
 • ปิดรับสมัคร วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 • จำนวนวันที่รับสมัคร 47 วัน

เปรียบเทียบกับปี 2560

 • เปิดรับสมัครช้ากว่าทุนปี 2560 เป็นเวลา 3 เดือน 18 วัน
 • จำนวนวันในการเปิดรับสมัครน้อยกว่าทุนปี 2560 อยู่ 18 วัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2560

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตโครงการพสวท. ผศ.ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร (พสวท. รุ่นที่ 14) อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปีพ.ศ. 2560

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท., รางวัล | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท. อุดมศึกษา 2560

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2 ในโครงการพสวท. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

“ศาสตร์ของพ่อ”

กำหนดการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

 • กิจกรรมที่โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

พสวท. ขับเคลื่อนไทย ครั้งที่ 2

งาน “พสวท.” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

 • ติดตั้งบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและโปสเตอร์ DPST Hall of Fame ประจำปี 2560 หน้าห้องวิภาวดีบอลรูม A-B

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

 • 08:00 ลงทะเบียนหน้าห้องวิภาวดีบอลรูม A-B
 • 09:00
  • กล่าวรายงานโดย ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท.
  • มอบเสื้อเกียรติยศแก่บัณฑิต พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้า DPST Hall of Fame ประจำปี 2560 โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A-B
 • 09:30
  • กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ Thailand 4.0” โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องวิภาวดีบอลรูป A-B ดำเนินรายการ โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 10:00 ชมนิทรศศการผลงานวิจัย
 • 10:30
  • การเสวนา หัวข้อ “Landscape of Technology in Thailand” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A-B โดย
   • ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   • รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ดำเนินการเสวนาโดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00
  • แบ่งกลุ่มตามโจทย์วิจัยอุตสาหกรรม Thailand 4.0 หัวข้อ “โจทย์วิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม” จัดกลุ่ม 5 กลุ่ม ตามความสนใจ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการหรือนักวิจัยภาคเอกชน เพื่อวิเคราะห์โจทย์วิจัยร่วมกัน
   • กลุ่มที่ 1 Science for Smart Agriculture ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ดำเนินรายการและเลขานุการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ สามิภักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • กลุ่มที่ 2 Science for Smart Medicine ประธาน ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ผู้ดำเนินรายการและเลขานุการ ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ผลพวก มหาวิทยาลัยมหิดล
   • กลุ่มที่ 3 Science for Smart Digital ประธาน ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินรายการและเลขานุการ อาจารย์ ดร.วรการ นียากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาจารย์ ดร.ธิติ เตชธนพัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • กลุ่มที่ 4 Science for Smart Energy ประธาน ศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์ สถาบันวิทยสิริเมธี ดำเนินรายการและเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.เจษฎา แม่นยำ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
   • กลุ่มที่ 5 Mathematics for Smart Industry ประธาน ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการและเลขานุการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต จีนอนันต์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำรณ เมฆฉาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 14:30 ชมนิทรรศการ
 • 15:00 แบ่งกลุ่ม (ต่อ)
 • 16:30 ชมนิทรรศการ
 • 18:00 รับประทานอาหารเย็นและแสดงความยินดีกับบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้า DPST Hall of Fame ประจำปี 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A-B

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

 • 09:00 นำเสนอประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อย ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C ดำเนินรายการโดย ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • 10:30 ชมนิทรรศการ
 • 11:00 นำเสนอประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ)
 • 12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 นำเสนอประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ)
 • 14:00 พิธีปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สสวท. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C
 • 14:30 รับประทานอาหารว่าง และเดินทางกลับ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท., ประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พสวท. 2560

กำหนดวัน ศูนย์โรงเรียน

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 หาดใหญ่วิทยาลัย
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 พิษณุโลกพิทยาคม
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เบญจมราชูทิศ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 พระปฐมวิทยาลัย
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สุรนารีวิทยา
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 สามเสนวิทยาลัย
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศรีบุณยานนท์
วันที่ 1 กันยายน 2560 แก่นนครวิทยาลัย
วันที่ 7 กันยายน 2560 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โพสท์ใน ศูนย์พสวท. | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น