สมัครทุนพสวท. 2561

M4_Admission_2561

Application_Login_2018

เริ่มรับสมัคร 13 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ทางเว็บไซต์ www.dpstcenter.org

กำหนดการ

 • รับสมัคร: วันที่ 13 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน: ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 (ผ่านระบบสมัครสอบออนไลน์)
Application_Login_2018

ให้นักเรียนเข้าระบบ เพื่อตรวจสอบสถานะการมีสิทธิ์เข้าสอบ ได้ด้วยตัวเอง

ในกรณีที่มีปัญหาสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อฝ่าย พสวท. ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางที่ระบุในประกาศรับสมัคร (ข้อ 6.8 ดังแสดงต่อไปนี้)

M4_Admission_Contact_2018.jpg

ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

การสนับสนุนทางการศึกษาของโครงการ พสวท. (ตัดมาจากประกาศรับสมัคร)

DPST_Funding_2017

หมายเหตุ

หน้าหน้าจอระบบรับสมัคร พสวท. ออนไลน์ 2560

 

 

ติดต่อสอบถาม

M4_Admission_Contact_2018

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements
โพสท์ใน ทุนการศึกษา, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ค่ายคัดเลือกนักเรียนรับทุนพสวท. ระดับม.4 ปีการศึกษา 2561

Addmission_Camp_Title_2018Addmission_Camp_Day_1_2018Addmission_Camp_Day_2_2018Addmission_Camp_Day_3_2018Addmission_Camp_Note_2018

กำหนดการ การสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการพสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่มา: http://www.dpstcenter.org

หมายเหตุ น่าจะเป็นการจัดสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในรูปแบบนี้เป็นครั้งแรก

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์, ทุนการศึกษา, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

ค่ายพสวท. ม.ปลาย 2561

กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน

สำหรับนักเรียนทุน  พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

ณ  รอยัล ฮิล กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดพละของโรงเรียน)

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.   ลงทะเบียน/ม. ๕ ส่ง Lab Notebook

๐๙.๐๐ –  ๐๙.๓๐ น..   พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมคงคา

– กล่าวรายงาน  โดย ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์  ประธานดำเนินการจัดค่ายฯ

– ประธานในพิธี โดย ผู้อำนวยการ สสวท.

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ออกเดินทางจาก สสวท. ไปศึกษาดูงาน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   ศึกษาดูงาน

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐  น.  ออกเดินทางไปยัง รอยัล ฮิล กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   รับกุญแจ เก็บสัมภาระ/พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   สันทนาการ/แนะนำกรรมการ

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

วันศุกร์ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดลำลอง)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   กิจกรรมทักษะนักวิทยาศาสตร์

– การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์   โดย ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ

– การบันทึกผลและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.อดิศรี เจริญพานิช

– สถิติในการทำวิจัย โดย ดร.ธิดาพร ศุภภากร

– การนำเสนองานด้วย Infographic  โดย ดร.อิสริยา ชัยรัมย์

– ความคิดสร้างสรรค์กับโลกวิทยาศาสตร์  โดย ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ

– ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดย รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

– จรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร์ โดย ดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   กิจกรรมทักษะนักวิทยาศาสตร์ (ต่อ)

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   กิจกรรมสืบเสาะ เพาะถั่ว ช่วงที่ ๑ โดย ดร.ศุภณัฐ  ชัยดี

และชี้แจงกิจกรรมภารกิจวิทย์ พิชิตล้าน โดย ผศ.ดร.ไพบูลย์  เงินมีศรี

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   ลงไฟล์บทคัดย่อแยกตามสาขาวิชา + ประชุมชี้แจงการนำเสนอผลการฝึกงาน ม.๕

 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   กิจกรรมดาราศาสตร์ โดย ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดนักเรียน)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.   ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำห้องนำเสนอผลการฝึกงาน

โดย  ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   นักเรียนชั้น ม. ๕ นำเสนอการฝึกงานแบบบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) แบ่งเป็น ๕ ห้อง

๑) ห้องสุพรรณิการ์ ๑                 ๒) ห้องสุพรรณิการ์ ๒

๓) ห้องสุพรรณิการ์ ๓                 ๔) ห้องดาหรา

๔) ห้องบุหงา สาหรี่

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   นักเรียนชั้น ม. ๕ นำเสนอการฝึกงานแบบบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) (ต่อ)

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   ประชุมคณะกรรมการตัดสินผล/นักเรียนพักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   ชี้แจงกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ : ปั้นเพื่อน้อง  โดย ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.   สรุปและเสนอแนะการนำเสนอการฝึกงาน โดย ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์

และ ดร.ธิดาพร  ศุภภากร

๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.   สันทนาการ

๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ (เสื้อทีม)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ –  ๐๘.๓๐ น.   ชี้แจงแรลลี่วิทยาศาสตร์ โดย พี่เลี้ยง

๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐  น.  กิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์

ซุ้มชีววิทยา       : ………………………….                โดย ดร.พรศรี  เจริญพานิช                                            ซุ้มฟิสิกส์           : หลากลวดลายน้ำผึ้งบนสายพาน โดย ดร.สิทธิโชค อำนวยพล

ซุ้มเคมี            : ……………………………               โดย ดร.กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์

ซุ้มธรณีวิทยา    : ก้อนหินเสี่ยงทาย                  โดย ดร.ตฤณ อินทรประสงค์                                           ซุ้มคณิตศาสตร์ : …………………………..                  โดย ดร.ทรรปณ์ ปณิธานะรักษ์

ซุ้มคอมพิวเตอร์  : …………………………..              โดย ดร. อภิรักษ์  หุ่นหล่อ

ซุ้ม………………..                                         โดย พี่เลี้ยง

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   พี่พบน้อง สร้างแรงบันดาลใจ   โดย ดร.ฉัตรทิพย์  รอดทัศนา

๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   กิจกรรม ภารกิจวิทย์  พิชิตล้าน  โดย ผศ.ดร.ไพบูลย์  เงินมีศรี

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.   กิจกรรมพี่ๆ น้องๆ (ม. ๔ พบ ม. ๕)

๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   ………………………………………………………….

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดลำลอง)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   วิทยาศาสตร์กับอาหาร โดย รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   กิจกรรมสืบเสาะ เพาะถั่ว  โดย ดร.ศุภณัฐ  ชัยดี

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   กีฬาฮาเฮพี่น้อง พสวท. โดย พี่เลี้ยง

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   สานสัมพันธ์พี่น้อง พสวท. โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   กิจกรรม “รับขวัญน้อง” โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.   ประชุมกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดลำลองขายาว รองเท้าผ้าใบ)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.   สรุปกิจกรรมสืบเสาะ เพาะถั่ว โดย ดร.ศุภณัฐ  ชัยดี

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ : ปั้นเพื่อน้อง โดย ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน

๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   ประกวดสิ่งประดิษฐ์ : ปั้นเพื่อน้อง

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.   ประกาศรางวัลการประกวด Lab notebook โดย ดร.ณฐวัฒน์  กล่ำสกุล

๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย/เตรียมการแสดง

๑๘.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.   พิธีปิดค่ายฯ/มอบเกียรติบัตร/มอบรางวัลการนำเสนอผลการฝึกงาน

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดลำลอง)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.   เก็บสัมภาระ เตรียมออกเดินทาง

๐๙.๐๐ น.               ออกเดินทาง

๑๐.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดย ดร.วิทยา  เขาหนองบัว

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถบัส

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น ณ สสวท. (ศูนย์ที่พัก)

๑๘.๐๐ น.               แยกย้ายกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ      เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕  และเวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

โครงการเพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานที่ สสวท.

27625354_1835230429823054_4603118272876338316_o

รายละเอียด: goo.gl/SygcgU

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ICYS 2018

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.ปลาย เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย

ICYS_2018_Page_1

ข้อมูล

 • ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
 • โพสต์ทางเว็บไซต์ asdpst.wordpress.com วันที่ 3 มกราคม 2561
 • ปิดรับสมัครวันที่ 12 มกราคม 2561
 • ระยะเวลารับสมัคร 16 วัน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มกราคม 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จริง) วันที่ 16 มกราคม 2561 ทางอีเมล์ และทางเว็บไซต์
 • สัมภาษณ์ วันที่ 17 มกราคม 2561
 • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 18 มกราคม 2561
 • อบรมเตรียมความพร้อมในเดือนมีนาคม 2561
 • เข้าร่วมกิจกรรม ICYS 2018 ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2561
 • ดูประกาศเพิ่มเติม (https://photos.app.goo.gl/FuLocxslsr2fXD352)

เกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกรอบแรก (ในวงเล็บแสดงน้ำหนักคะแนนหัวข้อต่าง ๆ)

 • 1. การได้รับรางวัลของโครงงาน (X 2)
  • 1.1 โครงงานได้รับรางวัลระดับนานาชาติ (3 คะแนน)
  • 1.2 โครงงานได้รับรางวัลระดับประเทศ (2 คะแนน)
  • 1.3 โครงงานได้รับรางวัลระดับจังหวัด อำเภอ หรือการแข่งขันระหว่างโรงเรียน (1 คะแนน)
  • 1.4 โครงงานไม่ได้รับรางวัลใด ๆ หรือไม่สามารถระบุประเภทรางวัล (0 คะแนน)
 • 2. ความคิดสร้างสรรค์ในการทำโครงงาน (X 5)
  • 2.1 โครงการที่ศึกษาเป็นโครงงานที่วิเคราะห์ อธิบายเหตุและผลในประเด็นใหม่/น่าสนใจ หรือท้าทาย (3 คะแนน)
  • 2.2 โครงงานเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เคยมีคนศึกษามาแล้ว แต่มีประเด็นที่น่าสนใจ (2 คะแนน)
  • 2.3 โครงงานเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปที่ถูกศึกษาอย่างกว้างขวาง เป็นการทำการทดลองซ้ำ/การดำเนินการค้นหาคำตอบแบบเดิม ๆ เพื่อหาคำตอบเดิม และไม่มีประเด็นใหม่ที่น่าสนใจ (1 คะแนน)
  • 2.4 โครงงานเป็นการทดลองซ้ำเพื่อหาคำตอบเดิมแต่ไม่มีการให้เหตุผลที่น่าสนใจในการทำการทดลอง โครงงานไม่มีความน่าสนใจ ไม่มีความใหม่ ไม่สมเหตุสมผลในการทำโครงงาน (0 คะแนน)
 • 3. วัตถุประสงค์โครงงาน (X 3)
  • 3.1 วัตถุประสงค์โครงงานชัดเจน สอดคล้องกับตัวแปร/สิ่งที่ศึกษา วิธีการดำเนินการทดลอง/พิสูจน์/ทดสอบ/ตรวจสอบ การสรุปผลการทดลอง และการอภิปรายผล (2 คะแนน)
  • 3.2 วัตถุประสงค์โครงงานไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับตัวแปร/สิ่งที่ศึกษา วิธีการดำเนินการทดลอง/พิสูจน์/ทดสอบ/ตรวจสอบ การสรุปผลการทดลอง และการอภิปรายผลการทดลอง ในบางประเด็น (1 คะแนน)
  • 3.3 วัตถุประสงค์โครงงานไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม ไม่ตรงประเด็นการทดลอง/พิสูจน์/ทดสอบ/ตรวจสอบ (0 คะแนน)
 • 4. วิธีการดำเนินการทดลอง (X 4)
  • 4.1 วิธีการดำเนินการทดลองใช้วิธีการทดลอง/ตรวจสอบ/การพิสูจน์ที่มีความแปลกใหม่ หรือประยุกต์/สร้างวิธีการทดสอบ/พิสูจน์ ในแง่มุมใหม่ ๆ หรือไม่มีใครศึกษามาก่อน (3 คะแนน)
  • 4.2 วิธีการดำเนินการทดลองเป็นการใช้วิธีการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์เดิม แต่มีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนวิธีการ ทดลอง/ทดสอบ/ตรวจสอบ/พิสูจน์ น่าสนใจ (2 คะแนน)
  • 4.3 วิธีการดำเนินการทดลองเป็นการใช้วิธีการทดลอง/ทดสอบ/ตรวจสอบ/พิสูจน์เดิม แต่สามารถตอบวัตถุประสงค์การทดลอง/ทดสอบ/ตรวจสอบ/พิสูจน์ ได้ (1 คะแนน)
  • 4.4 วิธีการดำเนินการทดลอง/ทดสอบ/ตรวจสอบ/พิสูจน์ ไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง (0 คะแนน)
 • 5. ความถูกต้องของวิธีดำเนินการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ (X 3)
  • 5.1 วิธีดำเนินการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ เหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้องกับโครงงาน (2 คะแนน)
  • 5.2 วิธีดำเนินการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ มีความเหมาะสมแต่ยังไม่รัดกุม ขาดความชัดเจน/ถูกต้องในบางส่วน (1 คะแนน)
  • 5.3 วิธีดำเนินการทดลองไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม (0 คะแนน)
 • 6. ผลการดำเนินการทดลอง (X 3)
  • 6.1 ผลการทดลองสร้างองค์ความรู้ สูตร หรือข้อค้นพบใหม่ ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การทำโครงงาน (2 คะแนน)
  • 6.2 ผลการทดลองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การทำโครงงาน แต่ขาดความครบถ้วน ชัดเจนในบางประเด็น (1 คะแนน)
  • 6.3 ผลการทดลองไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การทำโครงงาน (0 คะแนน)
 • 7. รูปแบบการนำเสนอผลการทำลอง (x 1)
  • 7.1 รูปแบบการนำเสนอผลการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ ถูกต้อง เหมาะสม เข้าใจง่าย (2 คะแนน)
  • 7.2 รูปแบบการนำเสนอผลการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ ไม่ชัดเจน ไม่สื่อความในบางประเด็น (1 คะแนน)
  • 7.3 รูปแบบการนำเสนอผลการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ ไม่ถูกต้อง (0 คะแนน)
 • 8. การอภิปรายผลการทดลอง (X 3)
  • 8.1 การอภิปรายผลการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ ชัดเจน มีเหตุผลสนับสนุน วิเคราะห์/เสนอประเด็น การต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ หรือวิธีการใหม่ ๆ ในประเด็นที่น่าสนใจ ท้าทาย (3 คะแนน)
  • 8.2 การอภิปรายผลการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ มีการให้เหตุผลสนับสนุน ครอบคลุมประเด็นการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ อย่างถูกต้อง (2 คะแนน)
  • 8.3 การอภิปรายผลการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ มีการให้เหตุผลสนับสนุน ครอบคลุมประเด็นการทดลอง/ตรวจสอบ/พิสูจน์ถูกต้องบางประเด็น (1 คะแนน)
  • 8.4 ไม่มีการอภิปรายผล อภิปรายผลไม่ถูกต้อง (0 คะแนน)
 • 9. การเขียนกิตติกรรมประกาศ (X 1)
  • 9.1 เขียนกิตติกรรมประกาศถูกต้องเหมาะสม (1 คะแนน)
  • 9.2 ไม่เขียนกิตติกรรมประกาศ (0 คะแนน)
 • 10. การเขียนบทคัดย่อ (X 2)
  • 10.1 เขียนบทคัดย่อกระชับ ครอบคลุมประเด็นที่จำเป็นครบถ้วน เช่น จุดประสงค์ วิธีการ ผลการทดลองและบทสรุป (2 คะแนน)
  • 10.2 เขียนบทคัดย่อได้ใจความ แต่ขาดความชัดเจนในบางประเด็น (1 คะแนน)
  • 10.3 ไม่เขียนบทคัดย่อ หรือบทคัดย่อไม่ถูกต้อง (0 คะแนน)
 • 11. การเขียนบทความวิจัย (x 3)
  • 11.1 การลำดับเนื้อหา หรือการเขียน สื่อความหมายในการทำโครงงานได้ชัดเจน ถูกต้อง และเข้าใจง่าย (3 คะแนน)
  • 11.2 การลำดับเนื้อหา หรือการเขียน สื่อความหมายในระดับที่พอเข้าใจได้ (2 คะแนน)
  • 11.3 การลำดับเนื้อหา สื่อความหมายไม่ชัดเจน หรือการเขียนมีความสับสน วกวน เข้าใจยาก (1 คะแนน)
  • 11.4 ไม่เขียนบทความวิจัย หรือบทความวิจัยไม่ถูกต้อง (0 คะแนน)
 • 12. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ (X 5)
  • 12.1 เขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยโดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง (4 คะแนน)
  • 12.2 เขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยโดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เข้าใจได้ และใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้องบางส่วน (3 คะแนน)
  • 12.3 เขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยโดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พอเข้าใจได้ และใช้ไวยากรณ์ไม่ค่อยถูกต้อง (2 คะแนน)
  • 12.4 เขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยโดยใช้คำศัพท์ที่ไม่ถูกต้อง และผิดไวยากรณ์มาก (1 คะแนน)
  • 12.5 เขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยโดยใช้คำศัพท์ที่ผิด สื่อความไม่ได้ และไวยากรณ์ผิดเป็นส่วนใหญ่ (0 คะแนน)

ผลการพิจารณาโครงงานรอบที่ 1

Firstround_Result_20180116

รอบที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 6 คน เพื่อร่วมงาน ICYS 2018 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ดำเนินการผ่านระบบ VDO Conference (Google Hangout) ณ จากห้อง Smart Classroom สสวท. (นักเรียนควรใช้หูฟังและไมโครโฟนระหว่างสัมภาษณ์ และมีควรมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ)

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงงานของนักเรียน (30%)
 • ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (30%)
 • การตอบคำถามการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (30%)
 • ความสนใจหรือความรอบรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (10%)

ICYS_2018_Interview

การตัดสินคัดเลือกผู้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมงาน ICYS 2018

 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 • ใช้คะแนนสอบรอบที่ 1 และการสัมภาษณ์รอบที่ 2 ประกอบการจัดทำอันดับ (ranking) ในภาพรวมในความเหมาะสมและโอกาสแข่งขันได้ในเวทีโลกของโครงงานและประเภทของโครงงานประกอบการตัดสินใจ
 • ประกาศผลทีมนักเรียนไทยผู้ได้รับการคัดเลือก 6 คน และสำรองอันดับ 1 และ 2 โดยสสวท. (อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศ)

ผลการคัดเลือกนักเรียนไทยไปร่วมงาน ICYS 2018

 • นายพีรวัส ศรีบุรี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สาขาคณิตศาสตร์
 • นายวรภาศ คำทองดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สาขาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • นายญาณภัทร นิคมรักษณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สาขาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • นายนรัญช์ จงทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • นางสาวภัททิยา พิบูลจินดา โรงเรียนกำเนิดวิทย์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • นายกันต์ ปันสุวรรณ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นระดับสำรองได้แก่

 1. นายอดิศร ขันทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สาขาคณิตศาสตร์
 2. นายศิวกร ฉ่ำผิว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาคณิตศาสตร์

โดยผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรม ICYS 2018 ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2561 ต่อไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ICYS | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

วิสัยทัศน์โครงการพสวท.

น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นการระบุถึงวิสัยทัศน์โครงการพสวท. ที่แปลกใจคือการที่ไปปรากฎอยู่ในหน้าหนึ่งของข่าวประกาศเกี่ยวกับคำถามหรือปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครรับทุนพสวท. ปีการศึกษา 2561

วิสัยทัศน์โครงการ พสวท.

“ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริการใหม่เพิ่มมากขึ้น”

ที่มา: คำถามที่พบบ่อย ประจำปีการศึกษา 2561 (16 พ.ย. 2560)

หากลองค้นหาวิสัยทัศน์ของ พสวท. อาจได้ผลการค้นหาเป็นเว็บไซต์ของโครงการพสวท. ตามศูนย์พสวท.ต่าง ๆ เช่นวิสัยทัศน์ของพสวท. จากศูนย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) มุ่งมั่นให้นักเรียนพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เต็มตามศักยภาพ สามารถใช้ภาษา และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สู่สากล

ที่มา: http://www.hatyaiwit.ac.th/dpst/vision (18 พ.ย. 2560)

ทั้งนี้เปรียบเทียบกับวิสัยทัศน์ของ สสวท. ที่ระบุทางเว็บไซต์

สสวท. เป็นองค์กรหลักของประเทศที่พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ

ที่มา: http://www.ipst.ac.th/index.php/ipst/about-ipst/vision-and-mission (18 พ.ย. 2560)

โพสท์ใน โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ทุนต่างประเทศ 2561

โครงการพสวท. ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในโครงการพสวท. รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัคร

กำหนดการ

 • ประกาศรับสมัคร วันที่ 4 กันยายน 2560
 • ปิดรับสมัคร วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 • จำนวนวันที่รับสมัคร 47 วัน

กำหนดการ ทุนตรี โท เอก ต่างประเทศ

กำหนดการ ทุนโท เอก ต่างประเทศ

ทุนเอก ต่างประเทศ

เปรียบเทียบกับปี 2560

 • เปิดรับสมัครช้ากว่าทุนปี 2560 เป็นเวลา 3 เดือน 18 วัน
 • จำนวนวันในการเปิดรับสมัครน้อยกว่าทุนปี 2560 อยู่ 18 วัน
 • จำนวนทุน ไม่เปลี่ยนแปลง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2560

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตโครงการพสวท. ผศ.ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร (พสวท. รุ่นที่ 14) อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปีพ.ศ. 2560

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท., รางวัล | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น