บัณฑิตพสวท. ให้ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย

10987460_10153426068672262_1328253945934538739_o

จากซ้ายไปขวา แถวหน้า นำชัย, ศศิวิมล, ต่อศักดิ์, จันทร์เพ็ญ แถวหลัง เจษฎา, ณัฐพล, อุบลศรี

ทีมงานผู้แปลหนังสือ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย  ที่เป็นบัณฑิตจากโครงการพสวท.

ผู้แปลท่านอื่น

 • ดร.อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์ประจำ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

การอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมงาน ICYS 2015

อบรมเตรียมความพร้อม การเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS) ครั้งที่ 22

ระยะเวลาในการอบรม วันที่ 17-18 เมษายน 2558

สถานที่ ห้องนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

 • 0800 ลงทะเบียน
 • 0930 พิธิเปิดโดยผู้บริหาร สสวท.
 • 1000 แนะนำกิจกรรม ICYS โดย ดร.เจริญขวัญ ไกรยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • 1100 การบรรยายเรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดย ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • 1200 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 1300 นักเรียนนำเสนอโครงงานและตอบข้อซักถาม
 • 1545 การบรรยายเรื่อง บุคลิคภาพ และการพูดต่อสาธารณชน โดย ดร.ระพี บุญเปลื้อง มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558

 • 0900 การบรรยายเรื่องเทคนิควิธีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • 1010 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (หลังการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ)
 • 1900 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

วิทยากรพิจารณาการนำเสนอโครงงาน

 • ผศ.ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัมน์พจนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร.เจริญขวัญ ไกรยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.สมพิศ สามิภักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ดร.ระพี บุญเปลื้อง มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.ระวี สุวรรณเดโชไชย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.ณัฐพล อ่อนปาน มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน การนำเสนอ, ICYS | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา โครงการพสวท. ปีการศึกษา 2557 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (22-23 เมษายน) และที่บรูคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง (24-28 เมษายน)

กำหนดการ

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558

 • ลงทะเบียนและส่ง Lab Notebook
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 • บรรยายพิเศษเรื่อง การนำเสนอผลงานวิชาการ โดยผศ.ดร.คัมภีร์ พรหมพราย
 • กิจกรรม ฟังอย่างไรให้ประเทืองปัญญา โดยดร.สุจินต์ สุวรรณะ
 • บรรยายพิเศษเรื่อง Falling in Love with Science โดยผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา นักวิทยารุ่นใหม่ 2555
 • พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน โครงการพสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท.
 • บรรยายพิเศษเรื่อง ได้ทุนแล้วยังไง โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • การเตรียมนำเสนอผลการฝึกงานของนักเรียน ม.5

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

 • ประชุมกรรมการพิจารณาการนำเสนอผลการฝึกงาน
 • การนำเสนอผลการฝึกงานของนักเรียน ม.5 (เป็นภาษาอังกฤษ)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

 • ออกเดินทาง
 • ศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 • ศึกษาดูงานที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (มหาชน) อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 • กิจกรรม ดาราศาสตร์ โดยดร.ศรันย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558

 • กิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์
 • บรรยายวิชาการเรื่อง แสง สี บนฟากฟ้า โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง พสวท.
 • กิจกรรมพี่เพื่อน้อง
 • กิจกรรมรับขวัญน้อง

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558

 • กิจกรรม Role Play
 • กิจกรรม ตอบปัญหาวิชาการ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบบรมราชกุมารี
  • โครงการความร่วมมือทางวิชการไทย-เซิร์น
  • โครงการวิจัยขั้วโลก
  • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  • โครงการสีศิลปากรประดิษฐ์
  • โครงการขาเทียม
 • กิจกรรมคาราโอเกะวิชาการ
 • กิจกรรมกีฬาฮาเฮ
 • กิจกรรมระดมความคิดเพื่อห้องเรียนในอนาคต

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

 • การนำเสนอผลการศึกษาดูงาน
 • การประกวด Lab Notebook
 • การนำเสนอผลการระดมความคิดเพื่อห้องเรียนในอนาคต
 • กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และพิธีปิดค่าย

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

 • เก็บสัมภาระ
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 • เดินทางกลับ
โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

การประกาศผลคัดเลือกเข้าโครงการพสวท.ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
          ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
3. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
4. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
5. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
6. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
7. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
8. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
9. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
10. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ศูนย์พสวท., โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

ศาสตราจารย์ท่านที่ 4 จากโครงการพสวท.

DPST4thProfessor_2015

ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา

ศาสตราจารย์คนที่ 4 จากบัณฑิตโครงการพสวท.

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อพี่เลี้ยงค่ายพสวท. 2557

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ของนักเรียนมัธยมปลาย (ม.4-ม.5) โครงการพสวท. ที่จะจัดขึ้นที่บรู๊คไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2558 ได้ประกาศรายชื่อพี่เลี้ยงตามลิงก์นี้ http://bit.ly/1LATcxP

MCamp_Staff_List_20150225sm

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

การประชุมวิชาการ พสวท. ระดับมัธยม

DPST_MConference_2015

ภาพโดยพี่นก

งานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักรียนทุน พสวท. ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น