สมัครทุนพสวท.ระดับปริญญาตรี 2559

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครสอบรับทุนโครงการพสวท. ปีการศึกษา 2559

 • ผ่านระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์พสวท. คณะวิทยาศาสตร์

2015-08-26 06-21-41_0001

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน กระบวนการ, ทุนการศึกษา | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

แนวคิดวิทยาศาสตร์และการพัฒนาตน

การบรรยายพิเศษโดย ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น บัณฑิตจากโครงการพสวท. ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน TEDx Bangkok

หัวข้อ: แนวคิดวิทยาศาสตร์และการพัฒนาตน

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ทุนต่างประเทศ 2559

DPST_Logo_Thai_Eng_2012

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในโครงการพสวท. ประจำปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้

 • วันที่ประกาศ:
  • 14 กรกฎาคม 2558
 • ระยะเวลาประกาศรับสมัคร:
  • 14 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2558
   • รวมระยะเวลารับสมัคร 25 วัน (17 วันทำการ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน:
 • วันสุดท้ายการยื่นหลักฐานผลสอบภาษาอังกฤษ:
  • 21 สิงหาคม 2558
 •  วันสอบข้อเขียน
  • ทุนระดับตรีโทเอก สอบวันที่
   • 29, 30, และ 31 สิงหาคม 2558
  • ทุนระดับโทเอก สอบวันที่
   • 29 สิงหาคม 2558
 • วันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน: TBA
 • รายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์: TBA
 • วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ พสวท. TBA
 • วันปฐมนิเทศและทำสัญญา: TBA
 • จำนวนทุน 45 ทุน

DPST_Aboard_2016

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

สัมมนานักศึกษาโครงการทุนพสวท. ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ 2558

ด้วย สสวท. จะจัดสัมมนาติดตาม ดูแลและนำนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และจัดให้มีการศึกษาดูงาน หน่วยงานวิจัย ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรูปแบบกิจกรรม ดังนี้

 • การเสวนา “Talent mobility” โดย สวทน.
 • ระเบียบหลักเกณฑ์ทุน พสวท.
 • ศึกษาดูงาน ณ บริษัท CP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ระดมความคิดจากการศึกษาดูงานและนำเสนอ
 • เกม
 • ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย ปตท. วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ บริษัท Siam Cement Group (SCG) บางซื่อ กรุงเทพฯ หรือ บริษัท SCG ราชบุรี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน กิจกรรม | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ค่ายสะเต็มศึกษา

ประดิษฐ์คอปเตอร์กระดาษ

ประดิษฐ์คอปเตอร์กระดาษ

ประธานจัดงาน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายภิญโญ ภูศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ร่วมกับโครงการนักเรียนทุนพสวท. สอนน้องเก่งคณิต-วิทย์ จัดค่ายสะเต็มศึกษา STEM Education เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนพญาไท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ อย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรม STEM Education
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายสะเต็มศึกษาภายในศูนย์สะเต็มโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนพสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

 • วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558
  • ลงทะเบียน
  • พิธีเปิด
  • อาหารว่าง
  • แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมและมอบหมายภาระกิจ
  • พักรับประทานอาหาร
  • กิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์ (ฐานละ 15 นาที)
   • ฐานที่ 1 ตกปลา
   • ฐานที่ 2 Fruit Ninja
   • ฐานที่ 3 กรองน้ำ
   • ฐานที่ 4 เก็บเห็ด
   • ฐานที่ 5 ล่าสัตว์
  • พักรับประทานอาหารว่าง
  • STEM Education 1: Save Me Please
  • สรุปกิจกรรม
 • วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558
  • ลงทะเบียน
  • STEM Education 2: มาตามล่าหาขโมยกันดีกว่า
  • พักรับประทานอาหารว่าง
  • STEM Education 3: เฮลิคอบเปตอร์กระดาษ
  • พักรับประทานอาหารว่าง
  • กิจกรรม SOS ช่วยหนูกลับบ้านที
  • สรุปกิจกรรม
  • แจกแบบสอบถามประเมินกิจกรรม
  • พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร

เกร็ดความรู้

 • สะเต็มศึกษามีชื่อเล่นว่า “จ้ดเต็ม” แต่ผู้เรียนอาจเรียกว่า “จัดซะเต็ม”

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน กิจกรรม, ค่ายวิทยาศาสตร์, สะเต็ม | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10 (วทท.เพื่อเยาวชน) The Conference on Science and Technology for Youths 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อ่านข้อมูลจากเว็บข่าวเจ้าภาพร่วมของงาน ม.เกษตร

กำหนดการ

Schedule_STT4Youths_2015_Combined

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558

 • 13:00 ลงทะเบียนโปสเตอร์เพื่อจัดแสดงและนำไฟล์นำเสนอผลงานแบบบรรยายลงเครื่องคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558

 • 0730 ลงทะเบียน ณ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 • 0830 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา
 • 0900 พิธีเปิด โดยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ห้องทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์
 • 1000 พัก
 • 1020 พิธีเปิดนิทรรศการ
 • 1040 การบรรยายพิเศษโดยแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
 • 1200 พักกลางวัน
 • 1300 นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ รอบที่ 1 และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
 • 14:40 พัก
 • 1500 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับปริญญาตรี และระดับมัธยมปลาย
 • 1700 การสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558

 • 0830 ลงทะเบียน ณ ชั้น 3 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
 • 0840 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับปริญญาตรี
 • 0900 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การยกระดับทักษะวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย ด้วยการแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์” โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ห้อง 341 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี
 • 1020 พัก
 • 1000 การเสาวนาพิเศษเรื่อง “เขียนงานวิจัยอย่างไร…ให้ได้ตีพิมพ์” โดยศ.ดร.ชูกิจ ลิปิจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ห้อง 352 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี
 • 1030 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับปริญญาตรี
 • 1030 กิจกรรมเสวนาเล่าเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศ ทุน Endeavour การศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศรัสเซียและออสเตรเลีย
 • 1030 กิจกรรม นจวท แนะนำเคล็ดลับการเขียน วิธีเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ที่คุณควรรู้
 • 1030 กิจกรรม นจวท สร้างแรงบันดาลใจ
 • 1200 พักกลางวัน
 • 1300 สนุกกับกิจกรรมสะเต็มศึกษา “นาวาฝ่าวิกฤต” โดยคณะวิทยากร สสวท. ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี และการบรรยายเรื่อง การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดย อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ สวทช.
 • 1440 พัก
 • 1530 พิธีประกาศผลและการมอบรางวัล และพิธีปิด

STT4Youths_10_2015_Summary_2015

ภาพรวมด้านวิชาการ

 • จำนวนงานวิชาการที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ รวม 307 เรื่อง แยกออกเป็นการนำเสนอผลงานแบบต่างๆดังนี้
  • การนำเสนอแบบบรรยาย (เป็นภาษาอังกฤษ) 169 เรื่อง
  • การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (เป็นภาษาอังกฤษ) 233 เรื่อง
  • เสนอเพื่อลงตีพิมพ์ใน Proceedings ของงาน 9 เรื่อง
 • ผลงานวิชาการจำแนกตามสาขาวิชา (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในภาพรวม)
  • สาขาฟิสิกส์ 14% (32 โปสเตอร์)
  • สาขาเคมี 34% (79 โปสเตอร์)
  • สาขาชีววิทยา 29% (68 โปสเตอร์)
  • สาขาธรณีศาสตร์ 3% (8 โปสเตอร์)
  • คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 20% (46 เรื่อง)

เกร็ดความรู้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน วทท.เพื่อเยาวชน | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท.อุดมศึกษา ครั้งที่ 29

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ระดับปริญญาตรี โครงการพสวท. ครั้งที่ 29 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2558 โดยมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วม

ไฮไลท์

Poster_PR_FB_2015

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์, ศูนย์พสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น