DPST Hall of Fame

หอเกียรติยศ พสวท.

 • รองศาตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืน สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร อดีตคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยดราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน
 • ศาตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศาตราจารย์ ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อดีตคณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ศาตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษณ์ สถาบันวิจัยสิริเมธี
 • ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา หมาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ อดีตคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

dpst_hall_of_fame_2016

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

พสวท.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

14513552_10209388979934145_1850897258_o

งานร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลือกเข้าสู่ DPST Hall of Fame (วิชาการ/บริหาร)

กำหนดการ งาน “พสวท” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

 • 1700 ผู้รับทุนวิจัยพสวท.แรกบรรจุ ประจำปี 2555-2557 ติดตั้งโปสเตอร์และจัดแสดงผลงานต้นแบบ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ณ ห้องแมนดาริน A เข้าที่พัก

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559

 • 0800 ลงทะเบียน หน้าห้องแมนดาริน A
 • 0900 พิธีเปิด และมอบเสื้อเกียรติยศแก่บัณฑิตพสวท.ที่ไรับคัดเลือกเข้า DPST Hall of Fame ประจำปี 2559 โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวรายงาน
  • ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุค 4.0” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องแมนดาริน A
 • 1000 รับประทานอาหารว่าง
 • 1030 การเสวนา เรื่อง “จากห้องแล็บสู่ SMEs และอุตสาหกรรมไทย” โดย
  • ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คิดค้นนวัตกรรมเอ็นไซม์เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์
  • ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้คิดค้นจุฬาสมาร์ทเลนส์ ผู้พัฒนานวัตกรรมซิลเวอร์นาโน ผู้คิดค้นอุปกรณ์สำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้คิดค้นเทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย
  • ดร.อรสา อ่อนจันทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แก้วิกฤติยางไทย ด้วยงานวิจัยลู่วิ่งยางพารา
  • ดำเนินรายการเสวนาโดยคุณกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว รายการ ข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • 1200 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 1300 แบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม Thailand 4.0 “เสียงจากนักวิจัยภาคเอกชน” จัดฟอรัมบัณฑิต พสวท. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการภาคเอกชน จัดกลุ่มตามความเชี่ยวชาญของบัณฑิตและนักวิจัย
  • กลุ่มที่ 1 อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture and Biotechnology)
   • ประธาน: ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น มหาวิทยาลัยมหิดล
   • เลขานุการ: ผศ.ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กลุ่มที่ 2 สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Biomedicine)
   • ประธาน: ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • เลขานุการ: ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • กลุ่มที่ 3 เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics and Mechatronics), ดิจิทัล เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตเชื่อต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence and Embedded Technology)
   • ประธาน: ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   • เลขานุการ: ดร.เจษฎา แม่นยำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • 1430 พักรับประทานอาหารว่าง
 • 1500 ประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ) ในหัวข้อ “แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อหาทิสทางทำวิจัยร่วมกัน” ประเด็น
  • ความต้องการกำลังคนของภาคเอกชน
  • ความสนใจของบัณฑิตพสวท.ที่มีความต้องการทำงานภาคเอกชน
  • ทิศทางการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
 • 1630 พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 1800 งานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดีกับบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้า DPST Hall of Fame ประจำปี 2559

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559

 • 0900 นำเสนอประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อย “ทิศทางการทำวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนของนักเรียนทุนรัฐบาล” ณ ห้องแมนดาริน A
 • 1200 พิธีปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการ สสวท. ณ ห้องแมนดาริน A

conference_1of3_2016

conference_2of3_2016

conference_3of3_2016

DPST Hall of Fame

 • กำเนิดขึ้นเป็นปีแรก (พ.ศ. 2559)
 • รายชื่อบัณฑิตพสวท.ใน DPST Hall of Fame (TBA)
 • เกณฑ์ในการพิจารณาบัณฑิตจากโครงการพสวท.เข้า DPST Hall of Fame
  • บัณฑิตผู้มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย (ตำแหน่งวิชาการ ศาสตราจารย์)
  • บัณฑิตผู้มีความเป็นเลิศด้านการบริหาร (ตำแหน่งคณบดีขึ้นไป)

dpst_hall_of_fame_2016

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนวิจัยพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

สมัครทุนพสวท. 2560

DPST_Admission_2017

เว็บไซต์: http://dpstcenter.org/

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 สอบเข้า ม.4 โครงการ พสวท. ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2559

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร 15 ส.ค. – 30 ก.ย. 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ: 28 ตุลาคม 2559
 • สอบข้อเขียน: วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 (หมายเหตุ ไม่ตรงกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน: วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
 • สอบรอบสอง: วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศผลการคัดเลือก: มีนาคม 2560

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

พนิดา สุรวัฒนาวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

10

ผศ.ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน รางวัล | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น

ประชุมสรุปค่ายพสวท. 2558

การประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 0900 ณ ห้องประชุมเดอะรูฟท็อป โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท (31) กรุงเทพมหานคร

2016-06-20-08.25.16.jpg.jpeg

วาระการประชุม

 • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ (ประธานค่ายกล่าวขอบคุณกรรมการและพี่เลี้ยง)
 • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
 • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
  • สรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 และชมวีดิทัศน์
  • สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  • สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  • รายงานความก้าวหน้าการจัดทำหนังสือ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิทย์ -คณิต โดยงบสนับสนุนของมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง
 • ระเบียบวาระที่ 4 การสรรหาประธานและรองประธานการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

สรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าค่าย 2558

 • นักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 50 คน
 • นักเรียนชั้น ม.5 จำนวน 56 คน

ความคิดเห็นของนักเรียนต่อภาพรวมของค่าย

 • นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้าน ความช่วยเหลือของพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้รับทุน พสวท. เห็นคุณค่าของการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ความคิดเห็นต่อกิจกรรมในค่าย

 • นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับที่สูงมากในการบรรยายพิเศษเรื่อง “เปลี่ยนแนวคิดชีวิตเปลี่ยน” กิจกรรมสำรวจระบบนิเวศเส้นทางกิ่วแม่ปาน กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง พสวท. และกิจกรรมรับขวัญน้อง
 • ในการจัดลำดับกิจกรรมที่นักเรียนประทับใจ พบว่าอันดับที่ 1 ได้แก่กิจกรรมสำรวจระบบนิเวศเส้นทางกิ่วแม่ปาน 2 กิจกรรมรับขวัญน้อง และ 3 กิจกรรม ดาราศาสตร์

ความเป็นอยู่

 • นักเรียนมีความเห็นว่าปริมาณอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ ที่พักเหมาะสม การบริการด้านพยาบาลดี และกำหนดเข้าค่ายเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์มีความเหมาะสม

ความไม่พึงพอใจ

 • ตารางกิจกรรมที่แน่นเกินไป ที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมอยู่ห่างไกลกันมาก มีเวลาทำความรู้จักคนอื่นน้อยเกินไป ไม่มีอาหารในเวลากลางคืนทำให้หิว ห้องประชุมร้อนอบอ้าว การนั่งกับพื้นทำให้ปวดขา ปัญหาด้านน้ำไม่ไหล เครื่องทำน้ำอุ่นที่ให้น้ำร้อนเกินไป น้ำสกปรก มีกิจกรรมนันทนาการน้อยเกินไป

ผลการสำรวจความคิดเห็นของครูและพี่เลี้ยง

 • ประทับใจกิจกรรมสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน การที่ได้เห็นพี่น้องพสวท.ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้มาในที่ที่สถานที่และบรรยากาศดี ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ไม่พึงพอใจในเรื่องสมดุลของกิจกรรม การไม่ปฏิบัติตามกำหนดการที่วางไว้ การลำดับกิจกรรมสับสน การทำกิจกรรมบางกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ขาดการประชุมสรุปงานประจำวัน
 • มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ การเสนอให้นำกิจกรรมแรลลี่วิชาการกลับมา เพิ่มกิจกรรมที่สนุกสนาน สันทนาการ การตัดกิจกรรมพี่เพื่อน้องจากเวลาไม่พอ

ผลการสรรหาประธานและรองประธานการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 • ประธานค่าย อ.ดร.วิทยา เขาหนองบัว
 • รองประธาน อ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์
 • รองประธาน ผศ.ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , | 1 ความเห็น

ทุนต่างประเทศ 2560

โครงการพสวท. ประกาศรับสมัครนักศึกษาในโครงการฯ เพื่อรับทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560

ใบสมัคร

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ผลการนำเสนอโปสเตอร์ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11

งานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน หรือ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา มีผลการประกวดตัดสินการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดังนี้

สาขาชีววิทยา

 • รางวัลชนะเลิศ นายกานต์ อิ่มวัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายพชร สิทธิชีวภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวธนภรณ์ เพ็ชร์รื่น มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาเคมี

 • รางวัลชนะเลิศ นางสาวศิริภรณ์ ชัยเมืองชื่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายณัฐวุฒิ ยันตรวัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธฤต เลิศวิริยานุภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาฟิสิกส์และธรณีศาสตร์

 • รางวัลชนะเลิศ นายภานุวัฒน์ ศรีสำราญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายจอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายหริพันธ์ พิลาทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาคณิตศาสตร์

 • รางวัลชนะเลิศ Ms. Norika Narimatsu and Ms. Ayaka Kosai, Kumamoto Prefectural Uto Junior and Senior High School
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายชัชชัย น้อยทับทิม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธเนศ มากโฉม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย

สาขาชีววิทยา

 • นายศิรัช เลิศจินตนาการกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Mizuki Nakamura and Ruixin Zang, Ikeda Junior & Senior High School
 • นายกรณวิชญ์ โอภาสเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นางสาวสิริอร อักษรทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นายศิวัช เรืองเริงกุลฤทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นางสาวธนัชกรณ์ อัศวศรีวรนันท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Aaron James Feliciano, Philippine Science High SChool-Central Luzon Campus
 • นางสาวนวพร ศรีทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นางสาวณัฐธยาน์ ชูติกมลธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นางสาวภัทธิดา คงสมบูรณ์โชค มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาเคมี

 • นางสาวธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นางสาวปุณยาพร พงษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายณุกร เปลี่ยนปาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายอุกฤษ เกเย็น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายไชยอนันต์ พันธุ์ศักดานนท์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • นายนนทรินทร์ รูปสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นางสาวสุจิตรา ตันศรีชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายภัทรพล รอดละมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายงสาวณัฐกาญจน์ พบสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นายชนาธิป ดวงทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาฟิสิกส์และธรณีศาสตร์

 • นายกฤษณะ สระแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายนาวี จรูญโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นายศุภณัฐ สังข์เพ็ชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นายกฤตวัตร พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Linh Hoang Thuy, Hoang To Viet and Kiem Le Ba, Dao Duy Tu High School

สาขาคณิตศาสตร์

 • นางสาวฟองจันทร์ วรรณลุขขี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายสรวิศ เอกนิพิฐสริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวอารียา สิริเศรฐนันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นายณัฐ ธนนิมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 โดยกรรมการอย่างน้อย 2 ท่านต่อโปสเตอร์

 • รูปแบบสื่อ 5 คะแนน (2 องค์ประกอบ)
  • มีสาระสำคัญครบถ้วน
  • สวยงามดึงดูดความสนใจ
 • บุคลิคภาพ 5 คะแนน (3 องค์ประกอบ)
  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  • ใช้ภาษา ท่าทางที่เหมาะสม
  • น้ำเสียง และระดับเสียงที่ใช้ สื่อความได้ชัดเจน
 • ข้อมูลด้านวิชาการ 5 คะแนน (2 องค์ประกอบ)
  • วิธีการดำเนินงานวิจัยถูกต้องและเหมาะสม
  • การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัยเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
 • ความเข้าใจในเนื้อหา 5 คะแนน (2 องค์ประกอบ)
  • เข้าใจเนื้อหา และมีการลำดับหัวข้อชัดเจน
  • ตอบคำถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น
 • การตรงต่อเวลา 0 คะแนน (1 องค์ประกอบ)
  • ใช้เวลาเหมาะสม ตรงตามเวลาที่กำหนด (หากไม่แสดงความรับผิดชอบในหน้าที่ อยู่นำเสนอโปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับการประเมินในด้านอื่น ๆ เลย)

รางวัลการประกวดโปสเตอร์

 • รางวัลชนะเลิศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 • รางวัลชมเชย (10% จากจำนวนโปสเตอร์ในสาขานั้น ๆ)
STT4Youths_11_Honorable_Mention_Prize_20160611

รางวัลชมเชย (แก้วคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล)

นอกจากนี้ยังมีการให้นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้ (แต่ไม่ใช่การประกวด)

 • บุคลิคภาพ 25% (3 องค์ประกอบ)
  • การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ท่าทางเหมาะสม
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว (เป็นธรรมชาติ ไม่พูดแบบท่อง)
  • การพูดมีน้ำเสียงชัดเจน และมีระดับเสียงที่ดึงดูดผู้ฟัง
 • รูปแบบสื่อ 25% (1 องค์ประกอบ)
  • สื่อมีความชัดเจน และดึงดูดความสนใจ (ขนาดอักษรพอเหมาะ การใช้สี และองค์ประกอบโดยรวมของสื่อที่นำเสนอ ภาพประกอบมีแหล่งอ้างอิง)
 • เนื้อหาด้านวิชาการ 25% (3 องค์ประกอบ)
  • หัวข้อวิจัยน่าสนใจและเหมาะสมกับระดับที่ศึกษา
  • การออกแบบการทดลองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
  • การออกแบบโครงงานดี ได้ผลตามเป้าหมาย รวมทั้ง โครงงานมีประโยชน์ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้
 • ความเข้าใจในเนื้อหาและการนำเสนอ 25% (3 องค์ประกอบ)
  • ผู้นำเสนอสามารถอธิบายเนื้อหาและลำดับขั้นตอนให้ผู้ฟังเข้าใจได้ดี
  • ผู้นำเสนอเข้าใจในโครงงานเป็นอย่างดี สามารถตอบคำถามได้กระชับและตรงประเด็น
  • สามารถระบุวัตถุประสงค์ สาระสำคัญของโครงงาน และสรุปผลได้ชัดเจน
 • การตรงต่อเวลา 1 องค์ประกอบ
  • ใช้หักคะแนนจากภาพรวม หากใช้เวลาเกิน 2 นาที = ดี 2-5 นาที = พอใช้ หากเกิน 5 นาที ควรปรับปรุง
 • ข้อเสนอแนะ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง
  • ตามที่กรรมการระบุ

ที่มา: งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เจ้าภาพร่วม)

 

โพสท์ใน การนำเสนอ, วทท.เพื่อเยาวชน, เกณฑ์ตัดสิน | ติดป้ายกำกับ , , , , , | ใส่ความเห็น