ปฏิทินกิจกรรม 2555-2559

ปฏิทินกิจกรรม พสวท.

วันที่ พสวท. สมาคมนักเรียนทุนพสวท. ผู้รับผิดชอบ/ปฏิบัติงาน
มกราคม ประชาสัมพันธ์การจัดงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
11 ม.ค. 2556 ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าพสวท. 2556
15 มกราคม 2555 ประชุมกรรมการสมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ
16 มกราคม 2556 กำหนดส่งข้อมูลลงเกี่ยวโป้ง กรรมการค่ายฯ
17 มกราคม 2555 ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าพสวท.ม.ปลาย ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
20 มกราคม 2555 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนไป ICYS 2012 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
21 มกราคม 2555 ประชุมกรรมการค่ายม.ปลาย ร่วมประชุม นายกสมาคมฯ
กุมภาพันธ์      
5 กุมภาพันธ์ 2554 สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าโครงการพสวท.ม.ปลาย (สามเสน) บัณฑิตพสวท.
6-10 กุมภาพันธ์ 2555 ประชุมวิชาการพสวท.ม.ปลาย กรรมการประจำห้องบรรยายและร่วมพิธีปิด บัณฑิตพสวท.
8 กุมภาพันธ์ 2555 รายการพิเศษ 40 ปี สสวท.
11 กุมภาพันธ์ 2555 สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าพสวท.ม.4 ตามโรงเรียนศูนย์พสวท.ต่างๆ บัณฑิตพสวท.
16 ก.พ. 2556 สอบสัมภาษณ์เข้าพสวท. 2556 บัณฑิตร่วมสัมภาษณ์
22 กุมภาพันธ์ 2555 ประชุมเตรียมงานวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 ร่วมประชุม นายกสมาคมฯ
25 กุมภาพันธ์ 2555 ประชุมกรรมการค่ายม.ปลาย ร่วมประชุม นายกสมาคมฯ
27 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2555 รับสมัครทุนต่างประเทศ 2555 ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2554 ปิดรับต้นฉบับบทความวิจัย (manuscript) บรรณาธิการ
มีนาคม      
1-2 มีนาคม 2554 บรรณาธิการ Proceedings พิจารณาบทความเบื้องต้น บรรณาธิการ
1 มี.ค. 2556 ประกาศผลสอบเข้าพสวท. 2556
2 มีนาคม 2555 ประกาศผลสอบเข้าพสวท.ศูนย์ม.มหิดล ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
6 มีนาคม 2555 ประกาสผลคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพสวท.ระดับม.ปลาย ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
7-8 มีนาคม 2554 บรรณาธิการสาขาพิจารณาจัดส่งต้นฉบับบทความวิจัยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บรรณาธิการสาขา
9 มีนาคม 2555 ประกาศผลทุนวิจัยบัณฑิตพวท. (ยังไม่ได้ประกาศ)
15-17 มีนาคม 2555 อบรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ไป ICYS 2012 และ INEPO-EUROASIA 2012 บัณฑิตพสวท. กรรมการสมาคม และเจ้าหน้าที่สมาคม
19 มีนาคม 2555 ปิดรับบทคัดย่อและต้นฉบับผลงานวิจัย (manuscript) งานวทท.เพื่อเยาวชน เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
21 มีนาคม 2554 กำหนดส่งต้นฉบับบทความวิจัยจากผู้ตรวจอ่านกลับกองบรรณาธิการ Proceedings เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
22-26 มีนาคม 2554 ค่ายพสวท.อุดมศึกษา (ม.มหิดล)
24 มีนาคม 2555 ประชุมกรรมการจัดค่ายม.ปลาย ร่วมประชุม นายกสมาคมฯ
26 มีนาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
26-30 มีนาคม 2555 พิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธผลงานที่จะนำเสนอวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 บรรณาธิการ
28 มีนาคม 2554 อบรมนักเรียนไป ICYS 2011 บัณฑิตพสวท. กรรมการสมาคม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
31 มีนาคม – 1 เมษายน 2555 สอบข้อเขียนทุนต่างประเทศ (ตรีโทเอก)
เมษายน      
4 เมษายน 2554 กำหนดส่งต้นฉบับบทความวิจัยที่ผู้เขียนแก้ไขแล้วคืนกองบรรณาธิการ Proceedings เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
5-9 เมษายน 2555 INEPO-EUROASIA 2012  ณ ประเทศอาเซอร์ไบจาน
9 เมษายน 2555 ปิดรับต้นฉบับผลงานวิจัย (manuscript) กองบรรณาธิการ
6-7 เมษายน 2555 สอบข้อเขียนทุนต่าประเทศ (โทเอก)
10-12 เมษายน 2555 บรรณาธิการ Proceedings พิจารณาบทความวิจัย บรรณาธิการ
16-23 เมษายน 2555 ICYS 2012 ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้แทนสมาคมฯ
17-27 เมษายน 2555 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านต้นฉบับบความวิจัย บรรณาธิการสาขา
18 เมษายน 2555 ปิดต้นฉบับ Proceedings กองบรรณธิการ
21-28 เมษายน 2555 ค่ายพสวท.ม.ปลาย กรรมการค่าย ผู้แทนสมาคมฯ
23-27 เมษายน 2555 โครงการไปเยี่ยมนักเรียนทุนพสวท.ศึกษาต่อต่างประเทศ
พฤษภาคม มีการส่งแบบฟอร์มให้พิจารณาทุนวิจัยบัณฑิตพสวท.ราวปลายเดือนพฤษภาคม
2 พฤษภาคม 2554 สสวท.นำต้นฉบับ Proceedings ไปตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ
2-4 พฤษภาคม 2555 งานวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 กรรมการวิชาการ (โปสเตอร์) แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บัณฑิตพสวท.และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
2 พฤษภาคม 2555 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กรรมการสมาคมและเจ้าหน้าที่
9-12 พฤษภาคม 2554 ดูงานประเทศเกาหลีใต้
10 พฤษภาคม 2555 หมดเขตส่งต้นฉบับบทความวิจัยที่ตรวจแก้แล้ว กองบรรณาธิการ
14-18 พฤษภาคม 2555 ค่ายพสวท.ระดับอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
18 พฤษภาคม 2555 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานพสวท.อุดมศึกษา (ในค่ายอุดม) ร่วมประชุม ผู้แทนสมาคมฯจากสสวท.
18 พฤษภาคม 2555 ประกาสผลสอบข้อเขียนทุนต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
26 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าพสวท.ศูนย์ม.ช.
26-27 พฤษภาคม 2555 สอบสัมภาษณ์ทุนต่างประเทศ บัณฑิตพสวท.ร่วมเป็นกรรมการ
31 พฤษภาคม 2555 วันสุดท้ายในการส่งต้นฉบับ Proceedings ให้แก่สสวท. กองบรรณาธิการ
มิถุนายน      
9-10 มิถุนายน 2555 สอบสัมภาษณ์เข้าพสวท.ศูนย์ม.ช.
10 มิถุนายน 2555 ประชุมเครือข่ายบัณฑิตพสวท. ร่วมประชุม บัณฑิตพสวท.
10 มิถุนายน 2555 ประชุมสรุปการจัดค่ายพสวท.ม.ปลาย ร่วมประชุม นายกสมาคมฯ
15 มิถุนายน 2555 ประกาศผลทุนต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
22-24 มิถุนายน 2555 ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่พสวท. แนะนำสมาคม นายกสมาคมฯ
23 มิถุนายน 2555 สอบ TOEFL IPT คุมสอบ นายกสมาคมฯ
24 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2555 Internation Research School หัวหน้าทีม ผู้แทนสมาคมฯ
26 มิถุนายน 2555 สอบสัมภาษณ์ทุนต่างประเทศ บัณฑิตพสวท.ร่วมเป็นกรรมการ
กรกฎาคม
2-27 กรกฎาคม 2555 กำหนดออกอากาศ ดร.ฮีโร่ ปี 2
16 กรกฎาคม 2555 Proceedings ฉบับพิมพ์สำเร็จถูกส่งถึงกรรมการสมาคมและคนอื่นๆ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
17 กรกฎาคม 2555 ปฐมนิเทศนักเรียนทุนพสวท.ศึกษาต่อต่างประเทศ แนะนำสมาคม นายกสมาคมฯ
21 กรกฎาคม 2555 ประชุมกรรมการสมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่
23-24 กรกฎาคม 2554 สอบข้อเขียนทุนต่างประเทศ 2554
25 กรกฎาคม 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สังเกตการณ์ ผู้แทนสมาคมฯ
26-28 กรกฎาคม 2555 การประชุมสัมมนาและเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัย สำหรับนักเรียนทุนพสวท. ระดับบัณฑิตศึกษา 2555 สังเกตการณ์ ผู้แทนสมาคมฯ
31 กรกฎาคม 2555 ประชุมกรรมการคัดเลือกให้ทุนวิจัยบัณฑิตพสวท. และประกาศผล
สิงหาคม
1 สิงหาคม -15 กันยายน 2555 รับสมัครพสวท.ม.ปลาย 2556 ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1-17 สิงหาคม2555 กำหนดส่งชื่อนักเรียนตัวแทนเข้าคัดเลือกเป็นผู้แทนไป ICYS 2013 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
5 สิงหาคม 2554 ได้รับเล่ม Proceedings ฝ่ายประชาสัมพันธ์
6 สิงหาคม 2555 ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พสวท.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังเกตการณ์ ผู้แทนสมาคมฯ
7 สิงหาคม 2555 ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พสวท.มหาวิทยาลัยมหิดล สังเกตการณ์ ผู้แทนสมาคมฯ
7-10 สิงหาคม 2555 Super Science High School 2012 (Japan) ร่วมทีม บัณฑิตพสวท.
15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2554 รับสมัครพสวท.ม.ปลาย 2555 ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
15 สิงหาคม 2555 N/A แจ้งจดทะเบียนกรรมการสมาคมชุดใหม่ นายกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคม
17 สิงหาคม 2555 งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ดีเด่น ร่วมแสดงความยินดี ผู้แทนสมาคมฯ
27-28 สิงหาคม 2555 ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนไป ICYS 2013 กรรมการสมาคมฯ
31 สิงหาคม 2555 กำหนดประกาศผลการคัดเลือกและส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ไป ICYS 2013 พร้อมรายงานสรุปส่งสสวท. เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
กันยายน
5 กันยายน 2554 ประกาศผลทุนต่างประเทศ 2554 ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
13 ก.ย. 2555 จ่ายค่าปรับจดทะเบียนกรรมการสมาคมฯล่าช้า ผู้แทนสมาคมฯ
15 ก.ย. 2555 ประชุมกรรมการสมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ
16 ก.ย. – 31 ต.ค. 2554 ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครเข้าพสวท.
18 ก.ย. 2555 ประชุมเตรียมงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 8 เตรียมงานครบรอบ 30 ปีพสวท. และประกาศผลคัดเลือกผู้ได้ทุนวิจัยพสวท. 2555 กรรมการอำนวยการ ผู้แทนสมาคมฯ
29 ก.ย. 2555 พิธีมอบทุนวิจัยพสวท. รุ่นที่ 1 โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต ผู้แทนสมาคมฯ
ตุลาคม      
2-5 ตุลาคม 2554 การสัมมนาศูนย์ พสวท. ร่วมประชุม นายกสมาคมฯ
พฤศจิกายน      
8 พฤศจิกายน 2554 ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไป ICYS 2011 อย่างเป็นทางการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
10 พ.ย. 2555 ประชุมกรรมการค่ายม.ปลาย ครั้งที่ 1 ร่วมประชุม ผู้แทนสมาคมฯ
23-25 พฤศจิกายน 2555 การสำรวจสถานที่จัดค่ายฯ 2555 (ภูเก็ต/พังงา)
30 พฤศจิกายน 2554 ประชุมกรรมการอำนวยการวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 ร่วมประชุม นายกสมาคมฯ
30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2555 ค่ายนักศึกษาทุน (ศูนย์ม.มหิดล) บัณฑิตพสวท.ศูนย์ม.มหิดล
ธันวาคม      
8 ธันวาคม 2555 ประชุมกรรมการค่ายมัธยม 2/2555 ร่วมประชุม ผู้แทนสมาคมฯ
12 ธันวาคม 2554 สอบข้อเขียนคัดเลือกเข้าโครงการพสวท.ระดับม.ปลาย (เลื่อนมาเพราะน้ำท่วม)
15 ธ.ค. 2555 สอบข้อเขียน เข้าพสวท. 2556
20 ธันวาคม 2554 ประชุมคณะทำงานด้านวิชาการวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 ร่วมประชุม นายกสมาคมฯ
Advertisements