ค่ายพสวท. ม.ปลาย 2561

เอกสารที่แจกในค่าย

  • บทคัดย่อ การฝึกงานของนักเรียนชั้น ม.5
  • เกี่ยวโป้ง

อัลบั้มภาพ (Facebook)

กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน

สำหรับนักเรียนทุน  พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

ณ  รอยัล ฮิล กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดพละของโรงเรียน)

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.   ลงทะเบียน/ม. ๕ ส่ง Lab Notebook

๐๙.๐๐ –  ๐๙.๓๐ น..   พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมคงคา

– กล่าวรายงาน  โดย ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์  ประธานดำเนินการจัดค่ายฯ

– ประธานในพิธี โดย ผู้อำนวยการ สสวท.

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ออกเดินทางจาก สสวท. ไปศึกษาดูงาน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   ศึกษาดูงาน

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐  น.  ออกเดินทางไปยัง รอยัล ฮิล กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   รับกุญแจ เก็บสัมภาระ/พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   สันทนาการ/แนะนำกรรมการ

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

วันศุกร์ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดลำลอง)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   กิจกรรมทักษะนักวิทยาศาสตร์

– การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์   โดย ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ

– การบันทึกผลและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.อดิศรี เจริญพานิช

– สถิติในการทำวิจัย โดย ดร.ธิดาพร ศุภภากร

– การนำเสนองานด้วย Infographic  โดย ดร.อิสริยา ชัยรัมย์

– ความคิดสร้างสรรค์กับโลกวิทยาศาสตร์  โดย ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ

– ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดย รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

– จรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร์ โดย ดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   กิจกรรมทักษะนักวิทยาศาสตร์ (ต่อ)

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   กิจกรรมสืบเสาะ เพาะถั่ว ช่วงที่ ๑ โดย ดร.ศุภณัฐ  ชัยดี

และชี้แจงกิจกรรมภารกิจวิทย์ พิชิตล้าน โดย ผศ.ดร.ไพบูลย์  เงินมีศรี

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   ลงไฟล์บทคัดย่อแยกตามสาขาวิชา + ประชุมชี้แจงการนำเสนอผลการฝึกงาน ม.๕

 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   กิจกรรมดาราศาสตร์ โดย ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดนักเรียน)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.   ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำห้องนำเสนอผลการฝึกงาน

โดย  ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   นักเรียนชั้น ม. ๕ นำเสนอการฝึกงานแบบบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) แบ่งเป็น ๕ ห้อง

๑) ห้องสุพรรณิการ์ ๑                 ๒) ห้องสุพรรณิการ์ ๒

๓) ห้องสุพรรณิการ์ ๓                 ๔) ห้องดาหรา

๔) ห้องบุหงา สาหรี่

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   นักเรียนชั้น ม. ๕ นำเสนอการฝึกงานแบบบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) (ต่อ)

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   ประชุมคณะกรรมการตัดสินผล/นักเรียนพักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   ชี้แจงกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ : ปั้นเพื่อน้อง  โดย ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.   สรุปและเสนอแนะการนำเสนอการฝึกงาน โดย ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์

และ ดร.ธิดาพร  ศุภภากร

๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.   สันทนาการ

๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ (เสื้อทีม)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ –  ๐๘.๓๐ น.   ชี้แจงแรลลี่วิทยาศาสตร์ โดย พี่เลี้ยง

๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐  น.  กิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์

ซุ้มชีววิทยา       : ………………………….                โดย ดร.พรศรี  เจริญพานิช                                            ซุ้มฟิสิกส์           : หลากลวดลายน้ำผึ้งบนสายพาน โดย ดร.สิทธิโชค อำนวยพล

ซุ้มเคมี            : ……………………………               โดย ดร.กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์

ซุ้มธรณีวิทยา    : ก้อนหินเสี่ยงทาย                  โดย ดร.ตฤณ อินทรประสงค์                                           ซุ้มคณิตศาสตร์ : …………………………..                  โดย ดร.ทรรปณ์ ปณิธานะรักษ์

ซุ้มคอมพิวเตอร์  : …………………………..              โดย ดร. อภิรักษ์  หุ่นหล่อ

ซุ้ม………………..                                         โดย พี่เลี้ยง

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   พี่พบน้อง สร้างแรงบันดาลใจ   โดย ดร.ฉัตรทิพย์  รอดทัศนา

๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   กิจกรรม ภารกิจวิทย์  พิชิตล้าน  โดย ผศ.ดร.ไพบูลย์  เงินมีศรี

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.   กิจกรรมพี่ๆ น้องๆ (ม. ๔ พบ ม. ๕)

๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   ………………………………………………………….

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.   ประชุมคณะกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดลำลอง)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   วิทยาศาสตร์กับอาหาร โดย รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   กิจกรรมสืบเสาะ เพาะถั่ว  โดย ดร.ศุภณัฐ  ชัยดี

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   กีฬาฮาเฮพี่น้อง พสวท. โดย พี่เลี้ยง

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   สานสัมพันธ์พี่น้อง พสวท. โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   กิจกรรม “รับขวัญน้อง” โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.   ประชุมกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดลำลองขายาว รองเท้าผ้าใบ)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.   สรุปกิจกรรมสืบเสาะ เพาะถั่ว โดย ดร.ศุภณัฐ  ชัยดี

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ : ปั้นเพื่อน้อง โดย ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน

๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   ประกวดสิ่งประดิษฐ์ : ปั้นเพื่อน้อง

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.   ประกาศรางวัลการประกวด Lab notebook โดย ดร.ณฐวัฒน์  กล่ำสกุล

๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย/เตรียมการแสดง

๑๘.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.   พิธีปิดค่ายฯ/มอบเกียรติบัตร/มอบรางวัลการนำเสนอผลการฝึกงาน

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ (ชุดลำลอง)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.   เก็บสัมภาระ เตรียมออกเดินทาง

๐๙.๐๐ น.               ออกเดินทาง

๑๐.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดย ดร.วิทยา  เขาหนองบัว

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถบัส

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น ณ สสวท. (ศูนย์ที่พัก)

๑๘.๐๐ น.               แยกย้ายกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ      เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕  และเวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง

โฆษณา

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ค่ายวิทยาศาสตร์ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s