พสวท. ขับเคลื่อนไทย ครั้งที่ 2

งาน “พสวท.” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

 • ติดตั้งบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและโปสเตอร์ DPST Hall of Fame ประจำปี 2560 หน้าห้องวิภาวดีบอลรูม A-B

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

 • 08:00 ลงทะเบียนหน้าห้องวิภาวดีบอลรูม A-B
 • 09:00
  • กล่าวรายงานโดย ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท.
  • มอบเสื้อเกียรติยศแก่บัณฑิต พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้า DPST Hall of Fame ประจำปี 2560 โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A-B
 • 09:30
  • กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ Thailand 4.0” โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องวิภาวดีบอลรูป A-B ดำเนินรายการ โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 10:00 ชมนิทรศศการผลงานวิจัย
 • 10:30
  • การเสวนา หัวข้อ “Landscape of Technology in Thailand” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A-B โดย
   • ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   • รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ดำเนินการเสวนาโดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00
  • แบ่งกลุ่มตามโจทย์วิจัยอุตสาหกรรม Thailand 4.0 หัวข้อ “โจทย์วิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม” จัดกลุ่ม 5 กลุ่ม ตามความสนใจ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการหรือนักวิจัยภาคเอกชน เพื่อวิเคราะห์โจทย์วิจัยร่วมกัน
   • กลุ่มที่ 1 Science for Smart Agriculture ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ดำเนินรายการและเลขานุการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ สามิภักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • กลุ่มที่ 2 Science for Smart Medicine ประธาน ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ผู้ดำเนินรายการและเลขานุการ ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ผลพวก มหาวิทยาลัยมหิดล
   • กลุ่มที่ 3 Science for Smart Digital ประธาน ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินรายการและเลขานุการ อาจารย์ ดร.วรการ นียากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาจารย์ ดร.ธิติ เตชธนพัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • กลุ่มที่ 4 Science for Smart Energy ประธาน ศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์ สถาบันวิทยสิริเมธี ดำเนินรายการและเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.เจษฎา แม่นยำ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
   • กลุ่มที่ 5 Mathematics for Smart Industry ประธาน ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการและเลขานุการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต จีนอนันต์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำรณ เมฆฉาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 14:30 ชมนิทรรศการ
 • 15:00 แบ่งกลุ่ม (ต่อ)
 • 16:30 ชมนิทรรศการ
 • 18:00 รับประทานอาหารเย็นและแสดงความยินดีกับบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้า DPST Hall of Fame ประจำปี 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A-B

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

 • 09:00 นำเสนอประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อย ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C ดำเนินรายการโดย ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • 10:30 ชมนิทรรศการ
 • 11:00 นำเสนอประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ)
 • 12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 นำเสนอประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ)
 • 14:00 พิธีปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สสวท. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C
 • 14:30 รับประทานอาหารว่าง และเดินทางกลับ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

โฆษณา

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บัณฑิตโครงการพสวท., ประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s