การประเมินโครงการพสวท.

จากรายงานผลการประเมินโครงการพสวท. มีหัวข้อต่างๆ ดังที่เห็นในสารบัญดังนี้

 

 

กิตติกรรมประกาศ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สารบัญ

สารบัญตาราง

 

บทที่ 1 บทนำ

 • ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 • วัตถุประสงค์ของการประเมิน
 • ขอบเขตของการประเมิน
 • นิยามปฏิบัติการ
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • ตอนที่ 1 สาระสำคัญของโครงการพสวท.
 • นโยบาย
 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • เป้าหมาย
 • การดำเนินงาน
 • งบประมาณของโครงการพสวท.
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • การเปรียบเทียบสาระและประเด็นสำคัญของโครงการพสวท.
 • ตอนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการพสวท.
 • ความก้าวหน้าของโครงการพสวท.ในระยะก่อนหน้า
 • ประสิทธิผลของโครงการพสวท.ในระยะก่อนหน้า
 • ผลการประเมินผลการปธิบัติงานของนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาตามโครงการพสวท.

บทที่ 3 วิธีดำเนินการประเมิน

 • แนวทางการประเมิน
 • กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
 • เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • ภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง

บทที่ 4 ประสิทธิผลของโครงการพสวท.

 • ผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการพสวท.ระดับมัธยมศึกษา
 • ผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการพสวท.ระดับมัธยมศึกษา
 • ความสามารถของผู้รับทุนโครงการพสวท.
 • การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา

บทที่ 5 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการพสวท.

 • เหตุผลสำคัญในการเข้าเรียนในโครงการ
 • ความคิดเห็นที่มีต่ออาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์
 • สภาพการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
 • ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการพสวท.
 • ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 • จุดเด่นและจุดด้อยของโครงการพสวท.

บทที่ 6 โครงการพสวท.ในอนาคต

 • จุดเด่นของโครงการพสวท.
 • ปัญหา และอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานของโครงการพสวท.
 • แนวทางการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะสำหรับโครงการพสวท.
 • รูปแบบโครงการพสวท.ในอนาคต

บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 • ผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการพสวท.ระดับมัธยมศึกษา
 • ผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการพสวท.ระดับอุดมศึกษา
 • การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา
 • สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพสวท.
 • ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

Advertisements

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน โครงการพสวท. และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s