สมาคมนักเรียนทุนพสวท.

สมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)

The Association of Students supported by the Development and Promotion for Science and Technology talents project (ASDPST)

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539

กรรมการสมาคม

กรรมการสมาคมฯชุดใหม่ (แจ้งเปลี่ยนชุดกรรมการเมื่อ 15 ส.ค. 2555)

 • ดร. ณัฐพล อ่อนปาน นายกสมาคมฯ nuttaphon.onp@mahidol.ac.th
 • ดร. วสุ ปฐมอารีย์ อุปนายก wasu@chiangmai.ac.th
 • ดร. เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม นายทะเบียน kriangsak.kho@kmutt.ac.th
 • ดร. เจริญขวัญ ไกรยา เหรัญญิก kraiya@bluehen.udel.edu
 • ดร. อนงค์ภัทร สุทธางคกูล ปฏิคม fsciapsu@ku.ac.th
 • ดร. ระวี สุวรรณเดโชไชย ประชาสัมพันธ์ scrsw@mahidol.ac.th
 • ดร. จุฑาทิพ บุญสมบัติ เลขานุการ jutatip@cri.or.th
 • นายรักษพล ธนานุวงศ์ กรรมการฝ่ายวิชาการ rthan@ipst.ac.th

กรรมการสมาคมฯในอดีต

รายนามคณะกรรมการบริหารงาน สมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ชุดปี พ.ศ. 2549-2555
(ชุดเก่า)

 • ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ นายกสมาคม
 • ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รักษาการอุปนายก
 • ดร.กิตติพัฒน์ วอง รักษาการนายทะเบียน
 • ผศ.ดร.เฟื้องฟ้า รักษาการอุ่นอบ เหรัญญิก
 • ดร.เจริญขวัญ ไกรยา รักษาการปฏิคม
 • ดร.วสุ ปฐมอารีย์ รักษาการประชาสัมพันธ์
 • ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ รักษาการเลขานุการ
 • ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา รักษาการกรรมการฝ่ายวิชาการ
 • นางวราภรณ์ ต.วัฒนผล รักษาการกรรมการที่ปรึกษา

รายนามคณะกรรมการบริหารงาน สมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ชุดปี พ.ศ.2546 – 2548
(ชุดเก่า)

1. นางสาวรัชฎา บุญเต็ม นายกสมาคม
2. นายนำชัย ชีววิวรรธน์ อุปนายกสมาคม
3. นางสาวพิมพ์ใจ ใจเย็น เลขานุการ
4. นายชุมพล ครุฑแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นายยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต์ เหรัญญิก
6. นายพรชัย อินทร์ฉาย ปฏิคม
7. นายวราวุฒิ ตั้งพสุธาดล นายทะเบียน
8. นางสาวจันทร์จิรา สินทนะโยธิน ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวพิมพ์ผกา คลังสินศิริกุล กรรมการ
10. นายวิษณุ เพชรภา กรรมการ
11. นายธีรยุทธ์ วิไลวัลย์ กรรมการ
12. นายต่อศักดิ์ สีลานันท์ กรรมการ
13. นายบุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง กรรมการ
14. นายฉัตรชัย งามเรียบสกุล กรรมการ

รายนามคณะกรรมการบริหารงาน สมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ชุดปี พ.ศ.2544 – 2546
(ชุดเก่า)

1. นางสาวรัชฎา บุญเต็ม นายกสมาคม
2. นายนำชัย ชีววิวรรธน์ อุปนายกสมาคม
3. นางสาวพิมพ์ใจ ใจเย็น เลขานุการ
4. นายชุมพล ครุฑแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นายยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต์ เหรัญญิก
6. นายพรชัย อินทร์ฉาย ปฏิคม
7. นายวราวุฒิ ตั้งพสุธาดล นายทะเบียน
8. นางสาวจันทร์จิรา สินทนะโยธิน ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวพิมพ์ผกา คลังสินศิริกุล กรรมการ
10. นายวิษณุ เพชรภา กรรมการ
11. นายธีรยุทธ์ วิไลวัลย์ กรรมการ
12. นายต่อศักดิ์ สีลานันท์ กรรมการ
13. นายบุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง กรรมการ
14. นายฉัตรชัย งามเรียบสกุล กรรมการ

ที่อยู่สมาคมฯ

สมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2317 โทรสาร 02-392-9602 หรือ 02-381-3851

ดาวน์โหลด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s