ทำเนียบค่ายพสวท.

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนโครงการพสวท. ระดับอุดมศึกษา

 • ทำเนียบค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนโครงการพสวท. ระดับอุดมศึกษา
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 “เส้นทางสู่ พสวท. 4.0” ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ โรงแรมและรีสอร์ท สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ (Starlite Khaoyai) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการพสวท. ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 ธีม “ศาสตร์ของพ่อ” คณะวิทยาศาสตร์ ศิลปากร ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการพสวท. ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 30 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท.อุดมศึกษา ครั้งที่ 29 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2558 “คืนความสุขให้สังคมไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 28 สำหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ชั้นปีที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2557 “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน” Science for Sufficient and Sustainable Life ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 27 “วิทยาศาสตร์แห่งชีวิต” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2556
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26 “ตามรอยวิวัฒนาการวิทยาศาสตร์จากอดีตสู่ปัจจุบัน” โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท.ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 25 “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” (Science for Community) ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และโรงแรมรอยัลเจมส์ จังหวัดนครปฐม
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนพสวท. ครั้งที่ 24 วันที่ 22-26 มีนาคม 2553 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนโครงการพสวท. ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 วันที่ ….. มีนาคม 2552 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 22 “หลากมิติคิด กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคม-ชุมชน” สำหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการพสวท. ชั้นปีที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2551 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 21 โครงการพสวท. ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2550 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น
  • โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 20 สำหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการพสวท.ชั้นปีที่ 1-2 วันที่ 27-31 มีนาคม 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสำหรับนิสิตนักศึกษาโครงการพสวท.ชั้นปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2547 “วิทยาศาสตร์ในวิถีชุมชน” 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2548 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนโครงการพสวท. ระดับมัธยมศึกษา

  • ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2560 ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2561 ณ รอยัล ฮิล กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (ประธานค่าย ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์)
  • ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2559 ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2560 ณ ตำนานป่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2558 ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-29 เมษายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโอมสเตย์บ้านสวยบนดอยสูง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (ประธานค่าย: รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข ม.มหิดล)
  • ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2557 ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุนโครงการพสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานครและบรูคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
  • ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2556 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
  • ครั้งที่ 19 ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ระดับม.ปลาย โครงการพสวท. ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2555 ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ครั้งที่ 18 ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ระดับม.ปลาย โครงการพสวท. ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  • ครั้งที่ 17 ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุนพสวท.ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2554 ณ ภูไอยรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
  • ครั้งที่ 16 ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุนพสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ราชการหาดราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
  • ครั้งที่ 15 ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัะยมศึกษา พสวท. ปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2552 ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
  • ครั้งที่ 14 ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนทุนพสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2551
  • ครั้งที่ 13 ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนทุนโครงการพสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2549 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม –  6 เมษายน 2550 ณ ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
  • ครั้งที่ 12 ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนพสวท. ปีการศึกษา 2548 วันที่ 2-8 เมษายน 2549 ณ ศรีปทุม ลองสเตย์
  • ครั้งที่ 11 ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนพสวท. ปีการศึกษา 2547 วันที่ 3-9 เมษายน 2548 ณ หาดราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
  • ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2546 (จัดค่ายปีพ.ศ. 2547)
  • ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2545 (จัดค่ายปีพ.ศ. 2546)
  • ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2544 (จัดค่ายปีพ.ศ. 2545)
  • ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2543 (จัดค่ายปีพ.ศ. 2544) ม.เทคโนโลยีสุรนารี
  • ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2542 (จัดค่ายปีพ.ศ. 2543) ม.วลัยลักษณ์
  • ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2541 (จัดค่ายปีพ.ศ. 2542) สัตหีบ
  • ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2540 (จัดค่ายปีพ.ศ. 2541)  เขาใหญ่
  • ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2539 (จัดค่ายปีพ.ศ. 2540) เกาะเสม็ด
  • ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2538 (จัดค่ายปีพ.ศ. 2539) น้ำตกนางรอง
  • ครั้งที่ 1 ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนพสวท. ปีการศึกษา 2537 (จัดค่ายปีพ.ศ. 2538) ณ สอรฝ. ถือเป็นค่ายแรกที่ทางพสวท.ให้พี่บัณฑิตมาเป็นกรรมการค่ายและวิทยากร
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนพสวท. ระดับมัธยมศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2537 จัดโดยโครงการพสวท.เอง

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน

 • ทำเนียบการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13 “นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (สสวท. ม.วลัยลักษณ์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ)
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 “วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เป็นเจ้าภาพร่วม)
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 (คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เจ้าภาพร่วม) BITEC
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 (The 9th Science and Technolgoy Conference for Youths) วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
   • งาน 30 ปี โครงการพสวท. วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 8 (The 8th Science and Technolgoy Conference for Youths) ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
  • การประชุมวิชการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 (The 7th Science and Technology Conference for Youths) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 6 “84 พรรษา เทิดพระเกียรติกษัตริย์นักวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่ 5 The 5th conference on Science and Technology for Youths ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2553 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4 “ประสานปัญญาแห่งอนาคต ลดวิกฤตโลกร้อนและพลังงาน วันที่ 20-21 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
  • งานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2550 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน” ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
Advertisements

2 ตอบกลับที่ ทำเนียบค่ายพสวท.

 1. Saran Cheenacharoen พูดว่า:

  ขออนุญาตให้ข้อมูลสำหรับ ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนโครงการพสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครับ
  ครั้งที่ ๓ จัดที่ เกาะเสม็ด
  ครั้งที่ ๔ จัดที่ เขาใหญ่
  ครั้งที่ ๕ จัดที่ สัตหีบ ชลบุรี
  ครั้งที่ ๖ จัดที่ ม.วลัยลักษณ์
  ครั้งที่ ๗ จัดที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

 2. Pingback: ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท. อุดมศึกษา 2559 | โครงการพสวท.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s