รูปแบบรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ (Scientific Project Report)

(แบบ 5 บทวิจัย)
บทที่ 1 บทนำ (Introduction)
บทที่ 2 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนวิธีในการดำเนินงาน (Materials and Methods)
บทที่ 4 ผลการทดลอง (Results)
บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง (Conclusion and Discussion)

รายละเอียดของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

บทที่ 1 บทนำ (Introduction)
- ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
- จุดมุ่งหมายของโครงงาน
- สมมติฐาน
- นิยามเชิงปฏิบัติการ
- ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า

บทที่ 2 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนวิธีในการดำเนินงาน
- วัสดุอุปกรณ์
- ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

บทที่ 4 ผลการทดลอง
บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง
- สรุปผลการทดลอง
- อภิปรายผลการทดลอง
- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานวิทยาศาสตร์
- แนวทางในการศึกษาต่อ
- เอกสารอ้างอิง

อ้างอิง http://www.thaigoodview.com/node/32240 ตัวอย่างรายงานโครงงานฉบับเต็ม จากวิทยาศาสตร์เล่ม 1 สสวท. คุรุสภา กรุงเทพ 2541

About these ads

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน โครงงานวิทยาศาสตร์ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s