ทุนวิจัยพสวท. 2557

DPST_Research_Grant_2014

กำหนดการ

 • ประกาศเมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2557
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2557
 • จำนวนทุน 30 ทุน
 • ขนาดทุน 1,000,000 บาทต่อ 3 ปี ต่อโครงการ
 • ประกาศผลภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
 • คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
  • ผู้รับทุนต้องเป็นบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุที่สำเร็จการศึกาาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและปฏิติงานในหน่วยงานของรัฐมาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยตลอดช่วงเวลาที่รับทุน ต้องไม่รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นที่เป็นหัวข้อเดียวกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนวิจัยพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ (ศูนย์ม.มหิดล) 2557

เพื่อให้นักเรียนทุนแต่ละโครงการ (รวมทั้งทุน พสวท.) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร  บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะได้จัดการปฐมนิเทศขึ้นในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ระหว่างเวลา 0900-1630

กำหนดการ

 • ระดับบัณฑิตศึกษา
  • 0900 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
  • 1000 กล่าวต้อนรับ แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา
  • 1015 เสวนาเรื่อง “การมุ่งผลเพื่อผู้อื่น” โดย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ
  • 1145 สรุปการปฐมนิเทศ
  • 1200 รับประทานอาหารกลางวัน
 • ระดับปริญญาตรี
  • 1230 รับประทานและลงทะเบียน
  • 1415 กล่าวต้อนรับและแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา
  • 1545 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา
  • 1600 สรุปการปฐมนิเทศ และปิดการปฐมนิเทศ
  • 1630 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เดินทางกลับศาลายา
โพสท์ใน โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความคิดเห็น

สมัครทุนพสวท. 2558

bannerPosterDpst57_webIpstขยายเวลา

นักเรียนม.3 สมัครสอบเข้าเรียนต่อ ม.4 ในโครงการ พสวท. ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ผ่านระบบออนไลน์ และส่งเอกสารไปยังศูนย์พสวท.ทางไปรษณีย์

กำหนดการ

 • ประกาศรับสมัคร 15 ส.ค. – 30 ก.ย. 2557

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนการศึกษา, ศูนย์พสวท., โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

พสวท.กับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

หลังจากที่ก่อตั้งโครงการพสวท. เมื่อปีพ.ศ.2527 ในที่สุดบัณฑิตจากโครงการพสวท.ก็ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นได้สำเร็จเป็นคนแรกในอีก 30 ปีต่อมา ซึ่งก็คือในปี 2557 นี้

image

ศ.ดร.ธีรยุทธ์ วิไลวัลย์ พสวท.รุ่น 2 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2557

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

ปฐมนิเทศนักเรียนทุนพสวท. 2557

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุนโครงการ พสวท. ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น AB โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557

 • 14:00 นักเรียน นักศึกษา ศูนย์ต่างจังหวัดรายงานตัวเข้าที่พัก

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 (แต่งชุดนักเรียน นักศึกษา)

 • 08:30 ลงทะเบียนหน้าห้องคอนเวนชัน C
 • 09:00 พิธีเปิด
 • 10:45 การบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมชองนักเรียนทุน” โดยนายมีชัย แต้สุจริยะ ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2544 ศูนย์แหล่งเรียนรู้ผ้าพื้นเมืองบ้านคำปุน จ.อุบลราชธานี
 • 13:00 นักเรียนทุนพบรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ดร.พรชัย อินทร์ฉาย
 • 13:30 ชี้แจงการรายงานผลการศึกษา และระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนการศึกษา โดยนายมิตรชัย คำงอกและนางสาวฐิตารีย์ อานัติ
 • 15:00 ชี้แจงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขสัญญา โดยนายสุประดิษฐ สะอาด
 • 18:00 กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย โดยน.ส.เมธินีย์ สุดสวาท และคณะ

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557

 • 08:30 ทดสอบภาษาอังกฤษ
 • 13:00 ชี้แจงระเบียบและหลักเกณฑ์ทุนพสวท. ระดับมัธยมศึกษาโดย นางสาวสุวิมล จรูญโสตร์และนางโสภา แย้มทองคำ ระดับอุดมศึกษาโดยนานาจระภี ตัณฑกุล น.ส.วาสนา สุขสาคร และนางวิจิตรา บุญเสริม
 • 16:00 โอวาทและมอบเกียรติบัตรโดยรองผู้อำนวยการสสวท. (นางดวงสมร คล่องสารา)

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557

 • 0700 รับประทานอาหารเช้าและเดินทางกลับภูมิลำเนา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน กระบวนการ, ทุนการศึกษา, ภาษาอังกฤษ, Uncategorized | ติดป้ายกำกับ | แสดงความคิดเห็น

พสวท.ไปกาลาปากอส

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ และ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธุ์ บัณฑิตจากโครงการพสวท. ที่ได้รับค้ดเลือกให้ไปร่วมโครงการ “แค่เปิดโลกก็เปลี่ยน Singha Discovers Mission” ที่หมู่เกาะกาลาปากอส ในมหาสมุทรแปซิฟิก

ภาพจาก Singha Discovers

ภาพจาก Singha Discovers

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท., รางวัล | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท.อุดมศึกษา ครั้งที่ 28

โลโก้ค่ายพสวท.อุดมศึกษา ครั้งที่ 28

โลโก้ค่ายพสวท.อุดมศึกษา ครั้งที่ 28

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 28 สำหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ชั้นปีที่ 1-2

“วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน” Science for Sufficient and Sustainable Life

ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557

 • พิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน
 • บรรยายพิเศษเรื่อง “ประสบการณ์ชีวิตนักวิทยาศาสตร์: เล่าสู่กันฟัง” โดย ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
 • บรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” โดย รศ.ดร.บรรจบ ศรีภา
 • อาหารเย็นและการแสดงโปงลาง (ดูภาพ)

วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557

 • กิจกรรมทัศนศึกษา
  • กลุ่มที่ 1,2 ศูนย์ค้ำคูณ
  • กลุ่มที่ 3,4 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
  • กลุ่ม 5,6 ละว้าโมเดล (ดูภาพ)
  • กลุ่ม 7,8 ศูนย์เรียนรู้ยางพารา

วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557

 • กิจกรรมทัศนศึกษา
  • กลุ่มที่ 1,2 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
  • กลุ่มที่ 3,4 ศูนย์ค้ำคูณ
  • กลุ่ม 5,6 ศูนย์เรียนรู้ยางพารา (ดูภาพ)
  • กลุ่ม 7,8 ละว้าโมเดล

วันพฤหัสที่ 12 มิถุนายน 2557

 • นำเสนอผลการทัศนศึกษา (ดูภาพ)
 • ถาม-ตอบ กับเจ้าหน้าที่ สสวท.
 • รับประทานอาหารเย็นและการแสดงของศูนย์พสวท. (15 นาทีต่อศูนย์)

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557

 • บรรยายพิเศษ “จุดประกายความคิดด้วยวิทย์บูรณาการ” โดย รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
 • บรรยายพิเศษ “แนวทางในการช่วยสร้างปัจจัยในการดำรงสังคมให้พอเพียงด้วยเทคโนโลยี” โดย ผศ.ดร.วัชรินทร์ วิชิรมาลา
 • การประชุมผู้แทนศูนย์พสวท. (ดูภาพ)
 • พิธีปิด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น