พสวท.กับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

หลังจากที่ก่อตั้งโครงการพสวท. เมื่อปีพ.ศ.2527 ในที่สุดบัณฑิตจากโครงการพสวท.ก็ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นได้สำเร็จเป็นคนแรกในอีก 30 ปีต่อมา ซึ่งก็คือในปี 2557 นี้

image

ศ.ดร.ธีรยุทธ์ วิไลวัลย์ พสวท.รุ่น 2 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2557

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

ปฐมนิเทศนักเรียนทุนพสวท. 2557

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุนโครงการ พสวท. ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น AB โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557

 • 14:00 นักเรียน นักศึกษา ศูนย์ต่างจังหวัดรายงานตัวเข้าที่พัก

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 (แต่งชุดนักเรียน นักศึกษา)

 • 08:30 ลงทะเบียนหน้าห้องคอนเวนชัน C
 • 09:00 พิธีเปิด
 • 10:45 การบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมชองนักเรียนทุน” โดยนายมีชัย แต้สุจริยะ ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2544 ศูนย์แหล่งเรียนรู้ผ้าพื้นเมืองบ้านคำปุน จ.อุบลราชธานี
 • 13:00 นักเรียนทุนพบรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ดร.พรชัย อินทร์ฉาย
 • 13:30 ชี้แจงการรายงานผลการศึกษา และระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนการศึกษา โดยนายมิตรชัย คำงอกและนางสาวฐิตารีย์ อานัติ
 • 15:00 ชี้แจงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขสัญญา โดยนายสุประดิษฐ สะอาด
 • 18:00 กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย โดยน.ส.เมธินีย์ สุดสวาท และคณะ

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557

 • 08:30 ทดสอบภาษาอังกฤษ
 • 13:00 ชี้แจงระเบียบและหลักเกณฑ์ทุนพสวท. ระดับมัธยมศึกษาโดย นางสาวสุวิมล จรูญโสตร์และนางโสภา แย้มทองคำ ระดับอุดมศึกษาโดยนานาจระภี ตัณฑกุล น.ส.วาสนา สุขสาคร และนางวิจิตรา บุญเสริม
 • 16:00 โอวาทและมอบเกียรติบัตรโดยรองผู้อำนวยการสสวท. (นางดวงสมร คล่องสารา)

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557

 • 0700 รับประทานอาหารเช้าและเดินทางกลับภูมิลำเนา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน กระบวนการ, ทุนการศึกษา, ภาษาอังกฤษ | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความคิดเห็น

พสวท.ไปกาลาปากอส

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ และ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธุ์ บัณฑิตจากโครงการพสวท. ที่ได้รับค้ดเลือกให้ไปร่วมโครงการ “แค่เปิดโลกก็เปลี่ยน Singha Discovers Mission” ที่หมู่เกาะกาลาปากอส ในมหาสมุทรแปซิฟิก

ภาพจาก Singha Discovers

ภาพจาก Singha Discovers

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท., รางวัล | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท.อุดมศึกษา ครั้งที่ 28

โลโก้ค่ายพสวท.อุดมศึกษา ครั้งที่ 28

โลโก้ค่ายพสวท.อุดมศึกษา ครั้งที่ 28

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 28 สำหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ชั้นปีที่ 1-2

“วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน” Science for Sufficient and Sustainable Life

ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557

 • พิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน
 • บรรยายพิเศษเรื่อง “ประสบการณ์ชีวิตนักวิทยาศาสตร์: เล่าสู่กันฟัง” โดย ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
 • บรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” โดย รศ.ดร.บรรจบ ศรีภา
 • อาหารเย็นและการแสดงโปงลาง (ดูภาพ)

วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557

 • กิจกรรมทัศนศึกษา
  • กลุ่มที่ 1,2 ศูนย์ค้ำคูณ
  • กลุ่มที่ 3,4 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
  • กลุ่ม 5,6 ละว้าโมเดล (ดูภาพ)
  • กลุ่ม 7,8 ศูนย์เรียนรู้ยางพารา

วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557

 • กิจกรรมทัศนศึกษา
  • กลุ่มที่ 1,2 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
  • กลุ่มที่ 3,4 ศูนย์ค้ำคูณ
  • กลุ่ม 5,6 ศูนย์เรียนรู้ยางพารา (ดูภาพ)
  • กลุ่ม 7,8 ละว้าโมเดล

วันพฤหัสที่ 12 มิถุนายน 2557

 • นำเสนอผลการทัศนศึกษา (ดูภาพ)
 • ถาม-ตอบ กับเจ้าหน้าที่ สสวท.
 • รับประทานอาหารเย็นและการแสดงของศูนย์พสวท. (15 นาทีต่อศูนย์)

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557

 • บรรยายพิเศษ “จุดประกายความคิดด้วยวิทย์บูรณาการ” โดย รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
 • บรรยายพิเศษ “แนวทางในการช่วยสร้างปัจจัยในการดำรงสังคมให้พอเพียงด้วยเทคโนโลยี” โดย ผศ.ดร.วัชรินทร์ วิชิรมาลา
 • การประชุมผู้แทนศูนย์พสวท. (ดูภาพ)
 • พิธีปิด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

นิทรรศการ 30 ปี โครงการพสวท.

30 ปี พสวท.

30 ปี พสวท.

โพสท์ใน โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

ผลการประกวดโปสเตอร์ งานวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9

เนื่องด้วยทางสมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ได้ดำเนินการตัดสินการประกวดโปสเตอร์วิชาการในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 ไปแล้วนั้น ได้ผลการตัดสินดังนี้

สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
รางวัลที่ 1 MA01 กฤชพล บุญพูลมี ม.มหิดล
รางวัลที่ 2 MA36 กันยาพร หาญกล้า ม.ศิลปากร
รางวัลที่ 3 MA38 ชนากานต์ จรเสถียร ม.เกษตร
รางวัลชมเชย โปสเตอร์สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
1. MA08 ชาลินี เค้าฉิม ม.ศิลปากร
2. MA24 บรรพตรี คมขำ ม.ขอนแก่น
3. MA34 เสนีย์ กิติมูล ม.เชียงใหม่
4. MA39 ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ม.บูรพา
5. MA29 ลดามาศ สายเพชร ม.ขอนแก่น
6. MA23 นริศรา เค้าฉิม ม.ศิลปากร

สาขาชีววิทยา
รางวัลที่ 1 BI30 ศุทธินี เผือกขาวผ่อง จุฬาฯ
รางวัลที่ 2 BI72 วีนัส ศักดิ์สองเมือง ม.สงขลาฯ
รางวัลที่ 3 BI10 ธิติภา ทศพรวิชัย ม.มหิดล
รางวัลชมเชย โปสเตอร์สาขาชีววิทยา
1. BI18 พชร สัตยวรรธน์ ม.เชียงใหม่
2. BI15 นิลิดา มุขแจ้ง ม.เชียงใหม่
3. BI37 อนุพงศ์ สุขใจ ม.ขอนแก่น
4. BI12 นลินา เอี่ยมพิชิตกิจการ จุฬาฯ
5. BI16 ปฐมา บุญรักษ์ ม.สงขลานครินทร์
6. BI 81 เอกชา มูลวิริยกิจ ม.มหิดล
7. BI32 สรณ์สิริ พงศ์ภัทรวิต จุฬาฯ
8. BI46 ณัชชา ไชยสูง ม.เชียงใหม่

สาขาเคมี
รางวัลที่ 1 CH11 ณัฐพงศ์ จันทร์พิพย์มณี ม.มหิดล
รางวัลที่ 2 CH29 ศุภชา วิโรจน์แสงทอง จุฬาฯ
รางวัลที่ 3 CH26 วีราภัทร วิจิตร์แสงศรี จุฬาฯ
รางวัลชมเชย โปสเตอร์สาขาเคมี
1. CH48 นราวิชญ์ ลิ้มตระกูล ม.มหิดล
2. CH27 เวธิกา สมจิต ม.ศิลปากร
3. CH75 วทัย พรรณอยู่ทีวี และคณะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
4. CH12 เทียนชัย วิวาสุขุ ม.ขอนแก่น
5. CH31 สมประสงค์ ทองคำ ม.มหิดล
6. CH34 สุพัตรา สมศรี ม.เชียงใหม่

สาขาฟิสิกส์และธรณีศาสตร์
รางวัลที่ 1 GE01 ชวิศา ภู่เจริญชัยวรรณ จุฬาฯ
รางวัลที่ 2 PH30 ปณิธาน สมบูรณ์ ม.มหิดล
รางวัลที่ 3 PH43 วิชวรรณ สกุลสุพิชญ์ จุฬาฯ
รางวัลชมเชย โปสเตอร์สาขาฟิสิกส์และธรณีวิทยา
1. PH32 อภิรุจี นาคปฐม ม.มหิดล
2. PH05 อรรถสิทธิ์ ภาคำ ม.ขอนแก่น
3. GE03 ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา จุฬาฯ
4. PH19 ณัฐวัฒน์ พันธุ์ชาติ ม.ศิลปากร
5. PH10 พงศ์วิศว์ ศรีแสงยิ่งเจริญ ม.เกษตร

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,200 บาท
 • รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 800 บาท
 • รางวัลชมเชยได้รับของที่ระลึก

คณะกรรมการตัดสิน

 • อ.ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.รัชนีกร ธรรมโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผศ.ดร.รัตนิกร ยิ้มนิรัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • รศ.ดร.สินีนาฎ ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อ.ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อ.ดร.ระวี สุวรรณเดโชไชย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • อ.ดร.อดิศรี เจริญพานิช มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อ.ยิ่งยศ ลาภวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

 

โพสท์ใน ประชุมวิชาการ, วทท.เพื่อเยาวชน | ติดป้ายกำกับ , , , , | 1 ความเห็น

เกณฑ์ตัดสินโปสเตอร์วิชาการ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9

เกณฑ์การตัดสินการประกวดโปสเตอร์วิชาการ งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท.เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนาย 2557

รอบที่ 1 การประกวดโปสเตอร์

 • Poster Appearance: รูปแบบโปสเตอร์ มีสีสัน ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ขนาดภาพเหมาะสม 5 คะแนน
 • Content Organization: การเรียงลำดับข้อมูลบนโปสเตอร์เข้าใจง่าย 5 คะแนน
 • Content Quality: ความถูกต้องชัดเจนของเนื้อหาที่นำเสนอ ทั้งวิธีทดลองและการวิเคราะห์ผล 5 คะแนน
 • Validity of Content: ความน่าเชื่อถือของการสรุปงาน ความเหมาะสมในการอ้างอิงเอกสาร 5 คะแนน

รอบที่ 2 การประกวดการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์

 • Subject Matters (ความเข้าใจในเนื้อหา) 5 คะแนน
 • Organization (การลำดับเนื้อหา) 5 คะแนน
 • Presentation (การนำเสนอ) 5 คะแนน
 • Question & Answer (การตอบคำถาม) 5 คะแนน

การตัดสิน

 • รวมคะแนน
 • คิดคะแนนเฉลี่ย
 • เรียงลำดับคะแนน
 • ตัดสินให้รางวัลที่ 1,2,3 ของแต่ละสาขา (ในการประชุม วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 มีรางวัล 4 สาขา ได้แก่ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์และธรณีวิทยา)
 • ตัดสินรางวัลชมเชย (10% ของจำนวนโปสเตอร์ในแต่ละสาขา)
 • ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยเท่ากันให้พิจารณาดังนี้
  • ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโปสเตอร์ที่ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากันเป็นคู่ๆ (ใน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ ที่ 9 มี รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธุ์ เป็นผู้พิจารณาคนที่ 1 และอ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน นายกสมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท. เป็นผู้พิจารณาคนที่ 2)
 • ประกาศผลการตัดสินในพิธีปิดงาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 • สทวท. ทำรายงานผลการตัดสินอย่างเป็นทางการต่อ สสวท.

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โพสท์ใน การนำเสนอ, ประชุมวิชาการ, รางวัล, วทท.เพื่อเยาวชน | ติดป้ายกำกับ , , | 1 ความเห็น